Pravila zaštite privatnosti

Našim korisicima pomažemo zadržati ili povratiti slobodu kretanja od 1919. godine. Za nas digitalizacija protetičkog i ortotičkog asortimana znači da zadržavate svoju slobodu kretanja u digitalnom području. Iz tog razloga smatramo važnim obavijestiti vas o tome koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koje su vam konfiguracije opcije dostupne.

Uspjeh Ottobocka ne ovisi samo o globalnom protoku informacija između Ottobock kompanija, zaposlenika, kupaca i pacijenata, već prije svega o povjerljivom, sigurnom rukovanju osobnim podacima.

Svrha ovih Pravila zaštite privatnosti je da bismo Vam pružili informacije o tome koje Vaše osobne podatke obrađujemo, kako iste obrađujemo i s kojom svrhom, te koja su Vaša prava u vezi s time.

OTTO BOCK ADRIA d.o.o. (dalje u tekstu: OBA ili Društvo ili Voditelj obrade) vodi niz evidencija koje su neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti koja je Zakonom proglašena javnom službom.

Osobni podaci se prikupljaju za slijedeće kategorije osoba:

• korisnici naših proizvoda i rješenja

• sudionici naših obuka i događanja

• poslovni partneri – suradnici

• radnici

SVRHE I PRAVNE OSNOVE
1. Obrada podataka o korisnicima naših proizvoda
Kategorije osobnih podataka:

- Ime i prezime

- Datum rođenja

- OIB

- MBO (matični broj osiguranika HZZO)

- Broj dopunskog osiguranja

- Adresa prebivališta

- Kontakt podaci

- Kratka anamneza

- Otpusno pismo

- Individualni podaci za izradu pomagala po mjeri

- Fotografska ili video snimka dijela tijela koji je bitan za izradu/prilagodbu pomagala

Osobni podaci obrađuju se radi toga što su isti nužni za obavljanje osnovne djelatnosti Društva odnosno za proizvodnja i promet ortopedskim p ortopedska pomagala odnosno drugi medicinski proizvodi redovno su vezani uz točno određenu medicinsku indikaciju; pomagalima te obavljanje poslova koji su nužni za obavljanje glavne djelatnosti, te bez kojih obavljanje djelatnosti ne bi bilo tehnički izvedivo.

Podaci koji se obrađuju prikupljeni su u pravilu neposredno od samih ispitanika u okviru poslovnog odnosa odnosno iz isprava koje su dostavili sami.

Kontakt podaci korisnika vode se isključivo radi potrebe kontaktiranja u interventnim situacijama do kojih može doći uslijed kvara na instalacijama, vremenskih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.

Podaci o zdravstvenom stanju te biometrijski podaci pacijenta su nužni kako bi se moglo izraditi, prilagoditi i/ili isporučiti pojedino ortopedsko pomagalo. Tamo gdje se isporučuju serijski proizvedena pomagala u pravilu takvi podaci nisu potrebni te se ne uzimaju. Sva pomagala koja zahtijevaju prilagodbu, a posebice pomagala koja se individualno proizvode mogu biti izrađena samo ako su dostupni podaci o određenom dijelu tijela.

Zakonom o medicinskim proizvodima propisana je obveza vigilancije. Sukladno članku 3. točki 28. Zakona vigilancija medicinskih proizvoda obuhvaća aktivnosti vezane uz prikupljanje, procjenu, razumijevanje i reagiranje na nova saznanja o rizicima koji proizlaze iz uporabe ili primjene medicinskih proizvoda, posebno štetnih događaja, interakcija s drugim tvarima ili proizvodima, kontraindikacijama, krivotvorenjem, smanjenim djelovanjem, kvarovima i tehničkim neispravnostima. Člankom 61. Zakona propisana je obveza proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača, kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na veliko ili uvoz medicinskih proizvoda da pisano izvijeste Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o štetnim događajima vezanim uz medicinske proizvode:

- o svakoj neispravnosti ili izmjeni karakteristika ili izvedbi medicinskog proizvoda, kao i o neodgovarajućem označivanju ili uputi o uporabi, a što bi moglo uzrokovati smrt ili ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta ili korisnika,

- o svakom tehničkom ili medicinskom uzroku koji se odnosi na karakteristike ili izvedbu medicinskog proizvoda, iz razloga navedenih u podstavku 1. ovoga stavka, što bi imalo za posljedicu povlačenje navedenoga medicinskog proizvoda od strane proizvođača.

Pravilnikom o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode su propisani detalje i procedure vezano uz vigilanciju.

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)

- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

2. Obrada podataka o sudionicima naših obuka i događanja
Kategorije osobnih podataka:

- Ime i prezime

- Datum rođenja

- OIB

- Adresa prebivališta

- Radno mjesto / Poslodavac

- Kontakt podaci

- Za pravnu osobu/ustanovu - ime i prezime zastupnika

Osobni podaci obrađuju se radi toga što su isti nužni za organizaciju, evidenciju predmetnih događanja kao i naplatu troškova istih, te izrade diploma odnosno potvrda o obavljenim aktivnosti.

Podaci koji se obrađuju prikupljeni su u pravilu neposredno od samih ispitanika u okviru poslovnog odnosa odnosno iz isprava koje su dostavili sami.

Kontakt podaci korisnika vode se isključivo radi potrebe kontaktiranja u interventnim situacijama do kojih može doći uslijed kvara na instalacijama, vremenskih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)

3. Obrada podataka o poslovnim partnerima– suradnicima
Kategorije osobnih podataka:

a) Za suradnika/poslovnog partnera fizičku osobu:

- ime i prezime fizičke osobe

- kontakt telefon, mobitel i e-mail suradnika/poslovnog partnera fizičke osobe

- adresa prebivališta suradnika/poslovnog partnera fizičke osobe

- OIB suradnika/poslovnog partnera fizičke osobe

- Zanimanje/zvanje

b) Za suradnika/poslovnog partnera pravnu osobu:

- ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe

- kontakt telefon, mobitel i e-mail zakonskog zastupnika

- ime i prezime kontakt osobe za pojedina pitanja

- kontakt telefon, mobitel i e-mail kontakt osobe za pojedina pitanja

- Radno mjesto kontakt osobe za pojedina pitanja

Osobni podaci obrađuju se radi toga što su isti nužni za obavljanje osnovne djelatnosti Društva te radi toga što su isti nužni za vođenje poslovne komunikacije te redovno praćenje tijeka realizacije ugovornih obveza, kao i adekvatnog evidentiranja iste.

Podaci koji se obrađuju prikupljeni su u pravilu neposredno od samih ispitanika u okviru poslovnog odnosa odnosno iz isprava koje su dostavili sami.

Kontakt podaci korisnika vode se isključivo radi potrebe kontaktiranja u interventnim situacijama do kojih može doći uslijed kvara na instalacijama, vremenskih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)

- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

4. Obrada podataka o radnicima
Podaci o radnicima sukladno obvezi evidentiranja podataka radnika u smislu članka 5. Zakona o radu, a što je detaljno razrađeno Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

U okviru ove obrade vode se podaci koji su predviđeni propisima koji uređuju radne odnose, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreznim propisima i propisima koji uređuju računovodstvo. Zakonom o radu propisana obveza evidentiranja podataka radnika u članku 5. što je i detaljno razrađeno Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Detalji u vezi obrade su uređeni drugim aktima iz područja radnih odnosa.

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)

- obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade (članak 6. alineja (e) Uredbe)

- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)

- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

5. Ostalo - općenito
Poslovna komunikacija se prema uobičajenim standardima odvija na većem broju platformi. Budući da ista često predstavlja formalni dokaz o tome da je dana ili primljena određena dispozicija, to je nužno čuvati komunikaciju određeni vremenski rok unutar kojega se mogu pojaviti razni zahtjevi za dokazivanjem poduzetih ili primljenih očitovanja i dispozicija (npr. uslijed sudskih sporova, odštetnih zahtjeva i sl.). Radi navedenoga se do daljnjega dok se ne donesu provedbeni i tehnički podzakonski akti kojima bi se preciznije definirale konkretne obveze i zahtjevi u smislu ovoga, definirano je da se radi o jednom općoj sveobuhvatnoj nestrukturiranoj obradi u kojoj se primarno vodi računa o tome da posebne kategorije podataka, osjetljivi podaci općenito te stavke koje sadrže veću količinu podataka zbrinu s povećanim stupnjem pažnje i primjenom većih sigurnosnih standarada, dok se za ostale pretpostavlja da ne predstavljaju nikakvu opasnost niti rizik za prava i interese osoba o čijim ne podacima riječ.

Slijedom navedenoga, pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru ove obrade su:

- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (članak 6. alineja (b) Uredbe)

- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (članak 6. alineja (c) Uredbe)

- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (članak 6. alineja (f) Uredbe)

Drugi pružatelji usluga
OBA se služi uslugama vanjskih suradnika glede usluga odražavanja IT sustava te održavanja programskih rješenja kroz koja se vodi materijalno-financijsko poslovanje društva. U okviru tih usluga moguće je da ovlaštene osobe dođu u kontakt s Vašim osobnim podacima. Sa svim osobama na takvoj ili sličnoj osnovi sklopljeni su sporazumi o povjerljivosti kojima se jamči da te osobe kao niti njihovi djelatnici neće poduzimati nikakve radnje kojima bi se naručio integritet podataka ili privatnost korisnika.

One koji obrađuju naše podatke izabiremo jako pažljivo i s njima imamo sklopljene sve ugovore o obradi podataka koji uređuju kako bi se trebali i mogli obrađivati naši podaci. Nastojimo da naši ugovorni partneri imaju istu razinu zaštite podataka kao i mi. Više o tomu možete pročitati u Prilogu 1. – POPIS PODIZVOĐAČA.

S obzirom na to da naši obrađivači rade u naše ime i na naš račun, imamo punu odgovornost za to što oni rade s našim podacima.

Izvan navedenoga Vaše osobne podatke možemo razotkriti drugim stranama:

(a) ako imamo Vaše valjano dopuštenje za to (privola);

(b) radi odazivanja pozivu na sud ili drugog tijela javne vlasti, radi izvršenja pravnog naloga, sudskog naloga, ili poštovanja druge zakonske obveze;

(c) u sklopu provođenja naših općih i tehničkih uvjeta ili drugih općih akata;

(d) kako bismo mogli koristiti dopuštene pravne lijekove ili braniti opravdane pravne interese.

Vaše osobne podatke također možemo učiniti dostupnim trećoj strani u slučaju statusne promjene, reorganizacije, udruživanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prijenosa, transfera ili drugog djelomičnog ustupanja ili ustupanja u cijelosti poslova, imovine ili infrastrukturnih objekata OBA, što se, bez ograničenja, odnosi i na slučajeve vezane uz stečaj, predstečaj i druge slične postupke, uz uvjet da takav subjekt kojem prenesemo osobne podatke neće smjeti obrađivati vaše osobne podatke osim onako kako je opisano u ovim Pravilima zaštite privatnosti bez da vas obavijesti i, ako je to potrebno zbog važećih zakona, dobivanja vašeg pristanka.

Prijenos i čuvanje osobnih podataka
OBA ne prenosi osobne podatke izvan granica Republike Hrvatske.

Vaše podatke čuvamo u našim podatkovnim sustavima u skladu s važećom politikom čuvanja. Vrijeme čuvanja ovisi o zakonskih zahtjevima i poslovnim potrebama i to je definirano u internim aktima tvrtke.

Kad podatak više nije potreban odnosno kada se više ne koristi aktivno, isti se pohranjuje u arhivu te se trajno briše odnosno uklanja iz svih baza podataka nakon što protekne 5 godina.

Zaštita osobnih podataka
Sve detalje u vezi zaštite osobnih podataka možete pronaći u posebnom aktu: Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka na web stranicama www.ottobock.hr, gdje su detaljno prikazane tehničke i organizacijske mjere koje smo usvojili u svrhu osiguravanja odgovarajuće razine zaštite vaših podataka.

Djeca
Kada se prikupljaju podaci o djeci poduzimaju se svi koraci propisani Općom uredbom putem zakonskog zastupnika odnosno skrbnika djeteta.

Ažuriranja Pravila o zaštiti privatnosti
OBA može s vremena na vrijeme ažurirati ova Pravila zaštite privatnosti u sklopu promjena poslovanja ili poboljšavanja naše usluge, te kako se tehnologija i zakoni budu mijenjaju. Ažurnu verziju Pravila zaštite privatnosti možete pronaći na web stranicama www.ottobock.hr. Izmjene i dopune stupaju na snagu nakon što budu objavljena na web stranicama.

Ako je riječ o značajnim izmjenama koje utječu na Vaše pravo privatnosti ili mogu biti od utjecaja na Vaša prava i obveze, obavijestit ćemo vas o tome i pisanim putem.

Zadržavanje osobnih podataka
Vaše ćemo osobne podatke držati u sklopu aktivne obrade sve dok ste registrirani aktivni korisnik proizvoda ili usluga OBA. Nakon eventualnog prestanka Vašeg statusa aktivnog korisnika/potrošača Vaše ćemo podatke čuvati još daljnjih 6 godina, obzirom na opći zastarni rok od 5 godina u okviru kojega je moguće da dođe do sudskih sporova u vezi isporučene usluge. Nakon isteka roka od 6 godina svi se Vaši podaci i isprave trajno brišu odnosno uništavaju, osim podataka glede kojih postoji obveza duljeg čuvanja temeljem posebnog propisa.

Kolačići
Kolačići su male datoteke s podacima koje se pohranjuju na vaše računalo, mobilni telefon ili druge uređaje. HTML5 lokalna pohrana mala je baza podataka koja se nalazi unutar vašeg preglednika, a koju internetske stranice mogu upotrebljavati za pohranu svojih podataka kako bi ubrzale svoju obradu. Obje tehnologije možemo povremeno upotrebljavati kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.

Kolačići imaju mnogo različitih funkcija, kao što je omogućavanje učinkovite navigacije, pohrana vaših preferencija i općenito poboljšanje vaše uporabe naše internetske stranice. Kolačići čine interakciju između vas i naše internetske stranice bržom i lakšom. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo vas razlikovali od drugih korisnika internetske stranice. To nam pomaže pružiti vam dobro iskustvo pri uporabi internetske stranice te nam omogućuje njezino poboljšanje. Kolačići i ostale slične tehnologije, kao što je lokalna pohrana, pomažu nam i pri autentikaciji kako bismo vam pružili personalizirani sadržaj.

Vaša prava u svezi s osobnim podacima
Općom uredbom o zaštiti podataka zajamčeno Vam je pravo na pristup i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, prenosivost podataka, ograničenje obrade svojih osobnih podataka, pravo na prigovor zbog obrade svojih osobnih podataka i pravo na prigovor kod nadzornog tijela.

Da biste koristili bilo koje od gore navedenih prava možete podnijeti zahtjev Osobi zaduženoj za zaštitu podataka na obrascu koji je objavljen na web stranicama www.ottobock.hr.

Niže u nastavku opisana su prava glede kojih možete podnijeti zahtjev:

Pravo na pristup

Omogućujemo vam da imate pristup svojim podacima koje obrađujemo. To znači da nas možete kontaktirati, a mi ćemo vam dati kopiju informacija o tomu koje vaše osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu.

Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zatražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo pogrešne ili nepotpune podatke koje o njemu obrađujemo. U slučaju da osobne podatke dobivamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najprije neposredno obratite dotičnom tijelu i ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje

Imate pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka iz naših baza podataka. Udovoljit ćemo vašem zahtjevu, osim ako se podaci obrađuju u opravdanu svrhu te temeljem valjane pravne osnove.

Ukazujemo također i na okolnost da bez određenih osobnih podataka poslovni odnos u okviru kojega se podaci obrađuju neće biti moguće nastaviti te bi zahtjev za brisanjem tih podataka nužno doveo do prekida isporuke odnosno poslovnog odnosa.

Pravo na prigovor

Imate pravo prigovarati na određene vrste obrade osobnih podataka.

Možete se suprotstaviti određenim korištenjima osobnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka nakon prethodne suglasnosti. Ako se usprotivite daljnjoj obradi osobnih podataka, to može smanjiti mogućnost korištenja naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da više ne obrađujemo vaše osobne podatke u određene svrhe. U tom slučaju vaše osobne podatke ubuduće nećemo koristiti u svrhe na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, a vi ih možete poslati drugom upravitelju. Napominjemo da se to odnosi samo na podatke koje smo dobili neposredno od vas.

Komunikacija i ostvarivanje prava

Prava možete ostvariti na način da nam na dolje navedene adrese pošaljete običnu poštu ili elektroničku poštu sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, elektronička adresa ili telefonski broj i bilo koji dodatni identifikacijski kriterij koji će nam omogućiti vašu nedvosmislenu identifikaciju.

Možemo zahtijevati i dodatne informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbiti zahtjeve koji se nerazumno ponavljaju, pretjerani su ili vidljivo neutemeljeni.

Ako mislite da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Osoba zadužena za zaštitu podataka
Za sva pitanja možete se obratiti našoj osobi zaduženoj za zaštitu osobnih podataka Snježana Martinović na adresi poslovnog sjedišta OBA, a moguće ju je kontaktirati i e-poštom na ottobockadria@ottobock.hr.

Prilog 1.

POPIS PODIZVOĐAČA:

- BLINK D.O.O

- MIT Software d.o.o.

- INFOTRIP D.O.O

- MC FRONTIS D.O.O.

Politika korištenja društvenih medija
Od 1919. pomažemo ljudima da zadrže ili ponovno steknu svoju slobodu kretanja. Za nas digitalizacija skrbi znači da vaša sloboda kretanja treba biti očuvana u digitalnom prostoru. Stoga nam je važno da vas obavijestimo o tome koji se osobni podaci prikupljaju, kako se koriste i koje mogućnosti prilagodbe imate.

Ottobockov uspjeh ne ovisi samo o globalnom umrežavanju informacijskih tokova između društava Ottobock grupe, zaposlenika, klijenata i pacijenata, nego i o povjerljivoj te sigurnoj obradi osobnih podataka. To je povjerenje dio individualne slobode i neovisnosti naših pacijenata te je istovremeno naša motivacija za naš visokokvalitetni portfelj usmjeren prema budućnosti.

Uvjeti korištenja društvenih medija

za korištenje sadržaja koji stvaraju korisnici od strane društava Ottobock grupe

Opseg primjene

Uvjeti korištenja primjenjuju se na korištenje konkretnog sadržaja koji ste vi kao korisnik objavili na društvenoj mreži (u nastavku „sadržaj koji stvaraju korisnici“ ili „sadržaj“). Korištenje će se odviti kroz Ottobock SE & Co. KGaA, Max-Naeder-Straße 15, 37115 Duderstadt, NJEMAČKA, adresa e-pošte: info@ottobock.com (u nastavku „OBSE“) i/ili društva povezana s OBSE-om (u nastavku zajedno „Ottobock grupa“, „mi“, „nas“ ili „naš“).

Odobravanje

Objavili ste sadržaj koji stvaraju korisnici i ili spomenuli jedan od naših računa na društvenim medijima ili obilježili svoj sadržaj hashtagom koji smo mi pokrenuli. Mi smo komentirali vaš sadržaj i zatražili vaše dopuštenje da podijelimo sadržaj.

Odgovaranjem na naš komentar (kako je ondje opisano) potvrđujete da možemo koristiti vaš sadržaj u skladu s uvjetima u nastavku, a konkretno da ga možemo objaviti diljem svijeta na svim društvenim mrežama i mrežnim stranicama Ottobock grupe (u ovom trenutku imamo račune na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn i Xing).

Prava korištenja

Svojom nam privolom neopozivo dajete vremenski i prostorno neograničenu, neekskluzivnu i prenosivu dozvolu, uz pravo davanja poddozvola, za korištenje sadržaja koji ste stvorili kao korisnik u svrhe oglašavanja, brenda i korporativne komunikacije Ottobock grupe. To pravo konkretno uključuje pravo reproduciranja, pohrane i objavljivanja, prikazivanja, prezentacije i distribucije vašeg sadržaja na društvenim mrežama, na drugim platformama na internetu i na našim mrežnim stranicama. Također imamo pravo prilagoditi i preobraziti vaš sadržaj – uz poštivanje vaših osobnih prava – u onoj mjeri u kojoj je to potrebno iz tehničkih razloga u okviru korištenja za navedene svrhe.

Imajte na umu da možemo učiniti vaš sadržaj dostupnim korisnicima u regijama i/ili na platformama za koje vaš sadržaj možda još nije dostupan.

Prava trećih strana

Svojom privolom potvrđujete da ste ovlašteni raspolagati sadržajem koji stvaraju korisnici i da taj sadržaj ne predstavlja povredu autorskih prava, robnih žigova, osobnih ili drugih prava trećih strana. Potvrđujete da su sve prikazane osobe suglasne s našim korištenjem sadržaja u navedenom opsegu.

Dijeljenje sadržaja

Ako podijelimo vaš sadržaj, obradit ćemo i osobne podatke koji se odnose na vas te na druge osobe koje su prikazane ili spomenute u vašem sadržaju. Obrađivat ćemo takve podatke u svrhe navedene u ovim Uvjetima korištenja. Ovi Uvjeti korištenja dopuštaju takvo obrađivanje vaših podataka radi izvršavanja ovog ugovora koji smo sklopili s vama. Ako su u vašem sadržaju spomenute ili prikazane treće strane, dopušteno nam je obrađivati takve podatke na temelju naših prevladavajućih legitimnih interesa za dijeljenje tog sadržaja u onoj mjeri u kojoj ste dali suglasnost za to. Nadalje, konkretno nam je dopušteno obrađivati podatke o zdravstvenom stanju uključene u sadržaj jer ste vi i/ili treće strane spomenute ili prikazane u vašem sadržaju jasno učinili te podatke javnima. Niste obvezani učiniti svoj sadržaj dostupnim nama. Međutim, to je uvjet za sklapanje ovog ugovora.

Dodatne informacije o obradi podataka i svi kontakt podaci, uključujući informacije o našem službeniku za zaštitu podataka, mogu se pronaći u Obavijesti o zaštiti privatnosti za društvene medije na našoj mrežnoj stranici i na profilima našeg društva na internetskim platformama. Usto se primjenjuju i obavijesti o zaštiti privatnosti mrežnih stranica i platforma na kojima dijelimo vaš sadržaj. Ondje objašnjavamo i vaša prava na privatnost, koja se u cijelosti primjenjuju.

Obavijest o zaštiti privatnosti za društvene medije

Odgovorna osoba

Ottobock SE & Co. KGaA, Max-Naeder-Straße 15, 37115 Duderstadt, NJEMAČKA

Službenik za zaštitu privatnosti podataka

Ottobock je imenovao globalnog službenika za zaštitu privatnosti podataka: Bjoern Holland

Možete povjerljivo kontaktirati globalnog službenika za zaštitu privatnosti podataka putem enkriptiranog obrasca za kontakt.

Konkretne informacije o obradi podataka na Ottobockovim servisima društvenih medija

YouTube

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom našem YouTube kanalu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

Google Ireland Limited (u nastavku „Google“) može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem YouTube kanalu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti Googlea i bez našeg znanja. Više informacija koje je Google objavio o tome može se pronaći na adresi: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Korištenje Ottobockova YouTube kanala

Kontakt i interakcija

Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem Ottobockova YouTube kanala korištenjem funkcije komentiranja, obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na YouTubeu

• slika profila na YouTubeu

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim komentarom.

Svrhe

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu interakcije s Ottobockom i s drugim korisnicima putem funkcije komentiranja na našem YouTube kanalu. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za omogućavanje našim (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama da ostvare interakciju s nama i s drugim korisnicima putem funkcije komentiranja, za obradu vaših osobnih podataka u svrhe vanjske komunikacije i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Obrađujemo podatke o zdravstvenom stanju i druge posebne kategorije osobnih podataka iz vašeg javno dostupnog YouTube sadržaja koji pružate u interakciji dok su takvi podaci očigledno javni na vašem profilu na toj platformi.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su u pitanju pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem našeg YouTube kanala korištenjem funkcije komentiranja, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našem YouTube kanalu.

YouTube analitika

Koristimo Googleov „YouTube Analytics“ na našem YouTube računu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije s našim sadržajem primamo anonimne podatke od Googlea u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji s našim sadržajem (YouTube analitika). Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na YouTubeu.

Facebook

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom Ottobockovoj Facebook stranici, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

Usto, obrada osobnih podataka djelomično se vrši s društvom Facebook Ireland Ltd. (u nastavku „Facebook“) kao zajedničkim voditeljem obrade.

Sklopili smo Dodatak za zajedničke voditelje obrade (vidjeti poveznicu u nastavku) kako bismo utvrdili relevantne odgovornosti za sukladnost s obvezama na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i u vezi sa zajedničkom obradom (kako je navedeno u primjenjivim uvjetima proizvoda). Facebook je odgovoran za osiguravanje vaših prava na temelju članaka 15. – 20. OUZP-a u vezi s osobnim podacima koje Facebook pohranjuje nakon zajedničke obrade podataka. Facebookove informacije koje se zahtijevaju člankom 13., stavkom 1., točkama (a) i (b) OUZP-a mogu se pronaći u Facebookovim Pravilima o upotrebi podataka na adresi https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook vam stavlja na raspolaganje dodatne informacije o zajedničkom vođenju obrade i obradi na adresi: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Facebook može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom Ottobockovoj Facebook stranici. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti Facebooka i bez našeg znanja. Više informacija koje je Facebook objavio o tome može se pronaći na adresi: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Zajednički voditelj obrade

Zajednički voditelj obrade, kako je navedeno u nastavku, jest:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Irska

Možete kontaktirati Facebookova službenika za zaštitu podataka putem ovog obrasca:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Korištenje naše Facebook stranice

Kontakt i interakcija

Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem naše Facebook stranice korištenjem funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. poruke, funkcija komentiranja, gumb „Sviđa mi se“ i druge interakcije), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na Facebooku

• slika profila na Facebooku

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom ili komentarom.

Svrhe

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu interakcije s Ottobockom i s drugim korisnicima putem korištenja funkcija osiguranih u tu svrhu. Posebice se osigurava da se vaš upit obrađuje brzo, u skladu s Ottobockovim standardima kvalitete. To uključuje protokoliranje, dodjelu i obradu upita od strane relevantnih odjela društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima i obuhvaća osobne podatke koje ste sami jasno učinili javnima. Imamo legitiman interes za omogućavanje našim (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama da ostvare interakciju s nama i s drugim korisnicima putem funkcija osiguranih u tu svrhu, za obradu vaših osobnih podataka u svrhe vanjske komunikacije i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima u vezi sa zdravljem. Ako nas kontaktirate radi informacija o nabavi, pravna osnova za obrađivanje vaših osobnih podataka vaš je zahtjev za nabavu proizvoda i usluga u vezi sa zdravljem od Ottobocka (pokretanje postupka sklapanja ugovora ili potpisivanje ugovora).

Obrađujemo podatke o zdravstvenom stanju i druge posebne kategorije osobnih podataka iz vašeg javno dostupnog Facebook sadržaja koji pružate u interakciji dok su takvi podaci očigledno javni na vašem profilu na toj platformi.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su u pitanju pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem Ottobockove Facebook stranice, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našoj Facebook stranici.

Analitika stranice

Koristimo Facebookovu „Analitiku stranice“ na Ottobockovoj Facebook stranici i Instagram profilu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na Ottobockovoj Facebook stranici i Instagram profilu primamo anonimne podatke od Facebooka u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji s našim sadržajem (Analitika stranice). Obrada se izvršava s Facebookom kao zajedničkim voditeljem obrade. Facebook vam daje ključne izjave o ugovoru o zajedničkom vođenju obrade na adresi: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na Facebooku i Instagramu.

Instagram

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom našem Instagram profilu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

Usto, obrada osobnih podataka djelomično se vrši s društvom Facebook Ireland Ltd. (u nastavku „Facebook“) kao zajedničkim voditeljem obrade. Facebook vam stavlja na raspolaganje dodatne informacije o zajedničkom vođenju obrade i obradi na adresi: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Facebook može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem Instagram profilu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti Facebooka i bez našeg znanja. Više informacija koje je Facebook objavio o tome može se pronaći na adresi: https://help.instagram.com/519522125107875.

Zajednički voditelj obrade

Zajednički voditelj obrade, kako je navedeno u nastavku, jest:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Irska

Možete kontaktirati Facebookova službenika za zaštitu podataka putem ovog obrasca:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Korištenje našeg Instagram profila

Kontakt i interakcija

Ako nas kontaktirate putem našeg Instagram profila korištenjem funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. javne ili privatne poruke, funkcija komentiranja, „prati“ i druge interakcije) ili radi preuzimanja sadržaja koji objavljujemo (npr. slike), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na Instagramu

• slika profila na Instagramu

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom ili komentarom.

Svrhe

Osigurava se da se vaš upit obrađuje brzo, u skladu s Ottobockovim standardima kvalitete. To uključuje protokoliranje, dodjelu i obradu upita od strane relevantnih odjela društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima i obuhvaća osobne podatke koje ste sami jasno učinili javnima. Imamo legitiman interes za kontaktiranje (potencijalnih) klijenata i zainteresiranih strana, za odnose s javnošću i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima. Ako nas kontaktirate radi informacija o nabavi, pravna osnova za obrađivanje vaših osobnih podataka vaša je želja i zahtjev za nabavu naših proizvoda i usluga u vezi sa zdravljem (pokretanje postupka sklapanja ugovora ili potpisivanje ugovora).

Obrađujemo podatke o zdravstvenom stanju i druge posebne kategorije osobnih podataka iz vašeg javno dostupnog Instagram sadržaja koji pružate u interakciji dok su takvi podaci očigledno javni na vašem profilu na toj platformi.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su u pitanju pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako nas kontaktirate putem Instagrama, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našem Instagram profilu.

Analitika stranice

Koristimo Facebookovu „Analitiku stranice“ na Ottobockovoj Facebook stranici i Instagram profilu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na našoj Facebook stranici i Instagram profilu primamo anonimne podatke od Facebooka u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji s našim sadržajem (Analitika stranice). Obrada se izvršava s Facebookom kao zajedničkim voditeljem obrade. Facebook vam daje ključne izjave o ugovoru o zajedničkom vođenju obrade na adresi: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na Facebooku i Instagramu.

TikTok

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom Ottobockovu TikTok profilu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

TikTok može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem TikTok profilu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti TikToka i bez našeg znanja. Više informacija koje je TikTok objavio o tome može se pronaći na adresi: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

Korištenje našeg TikTok kanala

Kontakt i interakcija

Ako nas kontaktirate putem našeg TikTok profila korištenjem funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. javne ili privatne poruke, funkcija komentiranja, „prati“ i druge interakcije) ili radi preuzimanja sadržaja koji objavljujemo (npr. slike), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na TikToku

• slika profila/podaci na TikToku

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom ili komentarom.

Svrhe

Osigurava se da se vaš upit obrađuje brzo, u skladu s Ottobockovim standardima kvalitete. To uključuje protokoliranje, dodjelu i obradu upita od strane relevantnih odjela društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima i obuhvaća osobne podatke koje ste sami jasno učinili javnima. Imamo legitiman interes za kontaktiranje (potencijalnih) klijenata i zainteresiranih strana, za odnose s javnošću i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima. Ako nas kontaktirate radi informacija o nabavi, pravna osnova za obrađivanje vaših osobnih podataka vaša je želja i zahtjev za nabavu naših proizvoda i usluga u vezi sa zdravljem (pokretanje postupka sklapanja ugovora ili potpisivanje ugovora).

Obrađujemo podatke o zdravstvenom stanju i druge posebne kategorije osobnih podataka iz vašeg javno dostupnog TikTok sadržaja koji nam pružate u interakciji dok su takvi podaci očigledno javni na vašem profilu na toj platformi.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su u pitanju pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako nas kontaktirate putem TikToka, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našem TikTok profilu.

TikTok analitika

Koristimo TikTokovu „TikTok analitiku“ na našem TikTok računu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na našem TikTok računu primamo anonimne podatke od TikToka u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji s našim sadržajem (Analitika stranice). Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na TikToku.

Twitter

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom Ottobockovu Twitter profilu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

Twitter International Company (u nastavku „Twitter“) može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem Twitter profilu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti Twittera i bez našeg znanja. Više informacija koje je Twitter objavio o tome može se pronaći na adresi: https://twitter.com/en/privacy

Korištenje našeg Twitter profila

Kontakt i interakcija

Ako nas kontaktirate putem našeg Twitter profila korištenjem funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. javne ili privatne poruke, funkcija komentiranja, „prati“ i druge interakcije) ili radi preuzimanja sadržaja koji objavljujemo (npr. slike), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na Twitteru

• slika profila na Twitteru

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom ili komentarom.

Svrhe

Osigurava se da se vaš upit obrađuje brzo, u skladu s Ottobockovim standardima kvalitete. To uključuje protokoliranje, dodjelu i obradu upita od strane relevantnih odjela društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima i obuhvaća osobne podatke koje ste sami jasno učinili javnima. Imamo legitiman interes za kontaktiranje (potencijalnih) klijenata i zainteresiranih strana, za odnose s javnošću i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima. Ako nas kontaktirate radi informacija o nabavi, pravna osnova za obrađivanje vaših osobnih podataka vaša je želja i zahtjev za nabavu naših proizvoda i usluga u vezi sa zdravljem (pokretanje postupka sklapanja ugovora ili potpisivanje ugovora).

Obrađujemo podatke o zdravstvenom stanju i druge posebne kategorije osobnih podataka iz vašeg javno dostupnog Twitter sadržaja koji nam pružate u interakciji dok su takvi podaci očigledno javni na vašem profilu na toj platformi.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su u pitanju pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako nas kontaktirate putem Twittera, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našem Twitter profilu.

Twitter analitika

Koristimo Twitterovu „Twitter analitiku“ na našem Twitter računu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na našem Twitter računu i tweetovima primamo anonimne podatke od Twittera u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji s našim sadržajem (Analitika stranice). Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na Twitteru.

LinkedIn

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom Ottobockovu LinkedIn profilu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

LinkedIn može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem LinkedIn profilu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti LinkedIna i bez našeg znanja. Više informacija koje je LinkedIn objavio o tome može se pronaći na adresi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Korištenje našeg LinkedIn profila

Kontakt i interakcija

Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem Ottobockova LinkedIn profila korištenjem funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. funkcija komentiranja, gumb „Reagiraj“ i druge interakcije), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na LinkedInu

• slika profila na LinkedInu

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom ili komentarom.

Svrhe

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu interakcije s Ottobockom i s drugim korisnicima putem korištenja funkcija osiguranih u tu svrhu. Posebice se osigurava da se vaš upit obrađuje brzo, u skladu s Ottobockovim standardima kvalitete. To uključuje protokoliranje, dodjelu i obradu upita od strane relevantnih odjela društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za omogućavanje našim (potencijalnim) klijentima, zainteresiranim stranama i kandidatima za posao da ostvare interakciju s nama i s drugim korisnicima putem funkcija osiguranih u tu svrhu, za obradu vaših osobnih podataka u svrhe vanjske komunikacije i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su umiješana pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem našeg LinkedIn profila, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našem LinkedIn profilu.

Analitika stranice

Koristimo LinkedInovu „Analitiku stranice“ na našem LinkedIn profilu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na našem LinkedIn profilu primamo anonimne podatke od LinkedIna u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji sa sadržajem na našem LinkedIn profilu (Analitika stranice). Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na LinkedInu.

XING

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom Ottobockovu Xing profilu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

New Work SE (u nastavku „Xing“) može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem Xing profilu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti Xinga i bez našeg znanja. Više informacija koje je Xing objavio o tome može se pronaći na adresi: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Korištenje našeg Xing profila

Kontakt i interakcija

Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem našeg Xing profila korištenjem funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. funkcija komentiranja, gumb „Sviđa mi se“ i druge interakcije), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• korisničko ime na Xingu

• slika profila na Xingu

• sadržaj interakcije

• datum i vrijeme interakcije i

gdje je to potrebno, dodatne informacije u vezi s vašim zahtjevom ili komentarom.

Svrhe

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu interakcije s Ottobockom i s drugim korisnicima putem korištenja funkcija osiguranih u tu svrhu. Posebice se osigurava da se vaš upit obrađuje brzo, u skladu s Ottobockovim standardima kvalitete. To uključuje protokoliranje, dodjelu i obradu upita od strane relevantnih odjela društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije i kako bismo vas obavijestili o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za omogućavanje našim (potencijalnim) klijentima, zainteresiranim stranama i kandidatima za posao da ostvare interakciju s nama i s drugim korisnicima putem funkcija osiguranih u tu svrhu, za obradu vaših osobnih podataka u svrhe vanjske komunikacije i za pružanje informacija o našim proizvodima, uslugama i projektima.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su umiješana pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako ostvarite interakciju s nama ili s drugim korisnicima putem našeg Xing profila, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svojeg komentara na našem Xing profilu.

Analitika profila

Koristimo Xingovu „Analitiku profila“ na našem Xing profilu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na našem Xing profilu primamo anonimne podatke od Xinga u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji sa sadržajem na našem Xing profilu (Analitika profila). Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na Xingu.

Kununu

Informacije u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti odnose se na obradu vaših osobnih podataka u vezi s vašim posjetom Ottobockovu Kununu profilu, u onoj mjeri u kojoj mi obrađujemo podatke.

Xing može obrađivati i dodatne osobne podatke u vezi s vašim posjetom našem Kununu profilu. U tom se slučaju obrada izvršava pod isključivom odgovornosti Xinga i bez našeg znanja. Više informacija koje je Xing objavio o tome može se pronaći na adresi: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Korištenje našeg Kununu profila

Ocjenjivanje našeg društva i interakcija

Vaša ocjena obično neće omogućiti donošenje bilo kakvih zaključaka o vama kao osobi jer se od vas neće tražiti da se identificirate prilikom postupka ocjenjivanja. Ako otkrijete osobne podatke u svojoj ocjeni ili ako vas je moguće identificirati iz sadržaja vaše ocjene u pojedinim slučajevima (npr. zato što je vaše radno mjesto na određenom području jedinstveno), obrađujemo vaše osobne podatke.

Kategorije podataka koje se obrađuju

• datum i sadržaj vaše ocjene

• radni status (ako je naveden)

• položaj/hijerarhija (ako je navedeno)

• odjel (ako je navedeno)

Svrhe

Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu ocjenjivanja našeg društva i naše međusobne interakcije putem korištenja funkcija osiguranih u tu svrhu (npr. funkcija komentiranja). Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe vanjske komunikacije tako što dopuštamo zainteresiranim stranama da vide kako smo ocijenjeni kao poslodavac.

Pravna osnova

Obrada tih podataka temelji se na našim legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za omogućavanje našim sadašnjim i bivšim zaposlenicima te kandidatima za posao da nas ocijene kao poslodavca i za interakciju s osobama koje nas ocijene. Također imamo legitiman interes za obrađivanje vaših osobnih podataka u svrhe vanjske komunikacije tako što dopuštamo zainteresiranim stranama da vide kako smo ocijenjeni kao poslodavac.

Razdoblja pohrane ili kriteriji za određivanje

Brišemo vaše podatke kad takvi podaci više nisu potrebni za svrhe koje nastojimo ostvariti i nije primjenjiva nijedna druga pravna osnova (posebice ako su umiješana pravna ili ugovorna razdoblja zadržavanja). Ako nas ocijenite putem našeg Kununu profila, obrađivat ćemo vaše podatke samo onoliko dugo koliko su nam dostupni. Sami određujete razdoblje vidljivosti uklanjanjem relevantnih podataka, npr. brisanjem svoje ocjene na našem Kununu profilu.

Analitika profila

Koristimo Xingovu „Analitiku profila“ na našem Kununu profilu. Tijekom vašeg posjeta ili interakcije na našem Kununu profilu primamo anonimne podatke od Xinga u obliku statistike o našim posjetiteljima i njihovoj interakciji sa sadržajem na našem Xing profilu (Analitika profila). Informacije o korištenju naših profila obrađivat će se u svrhu analize, koja nam pomaže optimizirati naš sadržaj: Što se toga tiče, obrađujemo podatke uz pomoć analitike stranice u svrhu optimiziranja naše ponude i radi osiguravanja učinkovitije komunikacije s (potencijalnim) klijentima i zainteresiranim stranama. Obrada tih podataka temelji se na legitimnim interesima. Imamo legitiman interes za poboljšavanje naše ponude na Xingu.

S kime dijelimo podatke

S izvršiteljima obrade: Društva koja Ottobock angažira za obradu podataka unutar zakonski utvrđenog okvira. U tom slučaju Ottobock ostaje odgovoran za zaštitu vaših podataka. Naši su izvršitelji obrade pažljivo odabrani, obvezani našim uputama i redovito ih provjeravamo. Angažiramo isključivo izvršitelje obrade koji nude dostatna jamstva da poduzimaju prikladne tehničke i organizacijske mjere na takav način da se obrada izvršava u skladu s uvjetima OUZP-a te se jamči zaštita vaših prava.

S društvima Ottobock grupe, ako ste pristali na to ili ako je to dopušteno na temelju naših legitimnih interesa.

S državnim agencijama, kojima prenosimo određene podatke na zahtjev zbog pravnih obveza.

Sa servisima društvenih medija: Primatelji osobnih podataka servisi su društvenih medija navedeni iznad, koji obrađuju podatke kao operateri relevantnih platformi, kako je to opisano u njihovim obavijestima o zaštiti privatnosti (vidi objašnjenja u okviru navedenih servisa društvenih medija).

Prijenos osobnih podataka u države izvan EU-a i EGP-a

Radi pružanja IT usluga i funkcioniranja servisa društvenih medija možemo koristiti pružatelje usluga čija se sjedišta nalaze izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Pritom prije prijenosa osiguravamo da primatelj ima ili primjerenu razinu zaštite podataka ili da ste dali izričitu privolu za prijenos, osim u iznimnim slučajevima dopuštenim zakonom. Informacije o prikladnim zaštitnim mjerama i jamstvima mogu se dobiti od globalnog službenika za zaštitu privatnosti podataka.

Postojanje automatiziranog procesa odlučivanja

Ne koristimo automatizirano odlučivanje.

Vaša prava

Imate pravo

a) zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas. Ako ih obrađujemo, imate pravo pristupiti informacijama o toj obradi

b) zatražiti ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih podataka

c) povući danu privolu u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti

d) u određenim slučajevima zatražiti brisanje podataka

e) u određenim uvjetima zatražiti ograničavanje obrade

f) u određenim uvjetima u vezi s prenosivosti podataka, tj. možete zaprimiti svoje podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili možete prenijeti podatke drugom voditelju obrade

g) podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo u bilo kojem trenutku, na temelju razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se temelji na legitimnim interesima. To se odnosi i na izradu profila koja se temelji na ovim odredbama. Nakon toga više nećemo obrađivati osobne podatke, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze zaštitu i vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila, ako je to povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, vaši se osobni podaci više neće obrađivati u takve svrhe.

Promjene ove politike zaštite privatnosti

Revidirat ćemo ovu obavijest o zaštiti privatnosti kad god unesemo izmjene u našu prisutnost na društvenim medijima ili iz drugih razloga. Najnovija verzija uvijek će biti dostupna putem linka na našim profilima na društvenim medijima.