Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE NEME

Deze website ("Website") wordt u aangeboden door OTTO BOCK BENELUX BV., gevestigd aan Mandenmaker 14 te Nieuwkuijk.

De volgende gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze website. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op (i) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze website (de "inhoud"); en (ii) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Website ("gebruikersinhoud"); en (iii) transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze gebruiksvoorwaarden.1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
Door de toegang tot of het gebruik van deze website aanvaardt u expliciet de gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze website. Als u NIET akkoord gaat met al deze Algemene Voorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of te gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Ottobock worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de website na plaatsing van gewijzigde Algemene Voorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere Ottobock websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Ottobock behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website of wijzigingen en updates met betrekking tot de website of de inhoud van de website te maken. Ottobock behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.3. Privacybeleid
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Ottobock en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze website.4. Disclaimers
ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. OTTO BOCK BENELUX, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Noch Ottobock, noch gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de Website aan uw vereisten voldoet; (ii) de Website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

De website is een openbare website, daardoor geniet uw gebruikersinhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier dan ook geen vertrouwelijke informatie.

Ottobock en gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “ hosting services” en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door Ottobock vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze Website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.5. Registratie
Toegang tot bepaalde gebieden van de website en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de website kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of "titel” en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, ofwel als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. Ottobock stuurt u een bevestigingse-mail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. Ottobock behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud aan de website te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail: marketing.benelux@ottobock.com. We kunnen naar eigen goeddunken, registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten.6. Deelnemer
Door het inzenden van gebruikersinhoud op de website, stemt u ermee in dat het materiaal juist, constructief en relevant is en geen elementen bevat die onwettelijk zouden kunnen zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot elementen die : (1) lasterlijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit;(2) schade kunnen toebrengen aan personen of eigendommen of anderszins belastend of intimiderend zijn voor een persoon of organisatie; (3) de wettelijke rechten van een persoon kunnen schenden (met inbegrip van het recht op privacy of publiciteit); (4) pornografisch, onzedelijk, godslasterlijk, grof, onfatsoenlijk of bedreigend zijn; (5) op culturele, etnische of andere gronden verwerpelijk zijn; of (6) een illegale activiteit suggereren of stimuleren.

Voordat u enig materiaal inzendt, zult u alle redelijke inspanningen verrichten om virussen of andere besmettelijke of destructieve kenmerken op te sporen en te verwijderen. U mag ook geen kettingbrieven, piramidestelsels, enquêtes en sollicitaties inzenden via de website. U mag ook geen kopteksten (“headers”) namaken of identificaties of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van enige inhoud en/of gebruikersinhoud die via onze website is doorgegeven te achterhalen of uw aanwezigheid op de Website manipuleren. U mag zich niet inmengen met of verstoring veroorzaken op onze sites, servers of netwerken of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur vormen.

U bevestigt, verklaart en garandeert dat de gebruikersinhoud ingezonden via de website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of een octrooi, of enige geheimhoudingsplicht.

U erkent en stemt ermee in dat al uw ideeën, inzendingen, opmerkingen of andere gebruikersinhoud die u inzendt via de website die geen bescherming van intellectuele eigendom geniet zonder vergoeding of toerekening kan worden gebruikt door andere deelnemers.

U verleent hierbij aan Ottobock en partners een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de gebruikersinhoud die u inzendt op deze website of enige andere Ottobock website of in andere Ottobock marketing of public relatiematerialen, te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te verspreiden en te publiceren in alle mogelijke media.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersinhoud en de gevolgen van het inzenden en/of de publicatie ervan. Ottobock kan, maar is niet verplicht, voor en/of na de inzending de gebruikersinhoud te controleren en monitoren. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle gebruikersinhoud te controleren en te monitoren. Ottobock, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers en leveranciers aanvaardt geen verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of de geldigheid van gebruikersinhoud welke door derden op de website is geplaatst.

Ottobock bevestigt geen enkele Gebruikersinhoud of opinie, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt en Ottobock wijst aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met gebruikersinhoud.

Ottobock heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of een andere Gebruikersinhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die van mening is dat gebruikersinhoud verwerpelijk of ongepast is, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met Ottobock per e-mail: k.stoltz@ottobock.com. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal Ottobock binnen een redelijke termijn zich inspannen om maatregelen te treffen welke Ottobock nodig acht. Aangezien dit een handmatig proces is, is het mogelijk dat een dergelijk gebruikersinhoud niet onmiddellijk kan worden bewerkt of verwijderd.7. Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL OTTO BOCK BENELUX, PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, ZELFS WANNEER OTTO BOCK BENELUX IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN OTTO BOCK BENELUX.

8. Inhoud afkomstig van een derde/Software
Ottobock is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de website of door een derde partij in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Elke link op de website naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de website is gekoppeld en Ottobock aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.