Bevestig uw locatie

Bevestig uw locatie of kies uit een lijst met landen om contact te krijgen met uw lokale Ottobock Markt. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst naar de door u gekozen site wordt doorgestuurd, zodat u steeds op de juiste plek bent.

Deelnamevoorwaarden — Loterij voor de start van de "Ottobock-merkcampagne"

1. Organisatoren

De organisator van de loting is de Ottobock SE & Co. KGaA (hierna: de organisator), Max-Näder-Straße 1537115 Duderstadt.

2. Deelnemerskring

a) Deelname komt in aanmerking voor alle personen die de 18e leeftijd hebben bereikt en hun eigen ervaringen met het gebruik van Ottobock-producten in woord, beeld of video delen (zie punt 3a). Van deelname zijn uitgesloten medewerkers van de Ottobock-bedrijvengroep (i.S. d. § 15 AktG met de Ottobock SE & Co. KGaA verbonden ondernemingen) en hun familieleden. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de loterij.

De organisator kan personen te allen tijde uitsluiten van deelname om gegronde redenen, zoals schending van de deelnamevoorwaarden, meervoudige deelname, onrechtmatige manipulatie van de wedstrijd door handmatige of technische manipulatie, lidmaatschap van een wedstrijdvereniging of iets dergelijks. In dergelijke gevallen kunnen winsten ook achteraf worden ingehouden en teruggevorderd.

3. Uitvoering van de wedstrijd / overdracht van rechten

a) De deelname aan de prijsvraag is gratis en los van de aankoop van goederen of diensten. Voorwaarde voor deelname is het delen door het plaatsen van een eigen ervaring met Ottobock-producten in woord, beeld of video over de hiervoor voorziene functie op de internetaanwezigheid van Ottobock https://www.ottobock.com/i-am-a-mountain. Voorwaarde is ook de aanmelding via het wedstrijdformulier, de instemming met deze deelnamevoorwaarden en het indienen van de daarin geformuleerde privacyverklaringen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens, in het bijzonder zijn e-mailadres en/of postadres. Als niet alle persoonlijke gegevens waar zijn, kan een uitsluiting van de wedstrijd plaatsvinden. De Deelnemer verklaart tevens dat hij als enige de rechthebbende is van alle rechten op de door hem gedeelde gegevens (woord, afbeelding of video) en/of bevoegd is om deze rechten over te dragen: De Deelnemer verleent hierbij Ottobock onherroepelijk het exclusieve recht om de opnamen voor onbepaalde tijd in gedrukte en digitale vorm, op televisie, op internet, op sociale mediaplatforms en op enige andere wijze voor commercieel gebruik in ongewijzigde en gewijzigde vorm wereldwijd te gebruiken (door publicatie, transmissie, verspreiding, uitzending, enz.) en derden toestemming te geven voor het gebruik ervan. Tot de ontvangers van de gegevens kunnen ook Ottobock-bedrijven of distributeurs in derde landen behoren, waar op grond van de lokale wetgeving geen adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de AVG kan worden gewaarborgd. De deelnemer erkent bovendien het recht om bij de exploitatie en het gebruik door Ottobock of derden de naam en/of het pseudoniem van de deelnemer toe te voegen, weg te laten of een andere afbeelding te gebruiken.

b) De wedstrijd vindt plaats in de periode van 13 juni – 31 december 2023 (einde deelname).

c) De winst wordt bepaald op basis van het prioriteitsprincipe (de input van gedeelde ervaring bij Ottobock is doorslaggevend). Onder de deelnemers worden de volgende prijzen uitgereikt zolang de voorraad strekt:

1 prijs: T-shirts "I am a Mountain".
2 Prijs: "I am a Mountain" draagtassen
3 Prijs: "I am a Mountain" Sweatshots

d) De kennisgeving aan de winnaars en de verzending van de prijzen per e-mail vindt vanaf 1 september 2023 plaats. Als de winnaars niet binnen 28 dagen reageren, komt de prijs te vervallen.

e) Uitbetaling in contanten, uitbetaling in natura of omruiling van de winsten is niet mogelijk. De prijzen zijn niet overdraagbaar. De winnaars accepteren de noodzakelijke veranderingen in de winst als gevolg van andere factoren buiten de invloedssfeer van de bedrijven die deelnemen aan de prijsvraag.

f) Winnaars worden door de organisator binnen twee weken na het einde van de deelname schriftelijk op de hoogte gesteld. De winstmelding wordt verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer tijdens de deelname heeft opgegeven. In het geval van een niet-afleverbare winstmelding is Ottobock SE & Co. KGaA niet verplicht verder onderzoek te verrichten.

g) De deelnemer hoeft geen vergoeding te betalen voor deelname aan de wedstrijd. Verbindings- en transmissiekosten die hij maakt volgens het door hem gekozen tarief van zijn mobiele provider of internetprovider zijn voor rekening van de abonnee.

4. Slotbepalingen

a) Een beroep op de rechter is uitgesloten.

b) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-kooprecht (CISG).

c) Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.