Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Regulamin szkoleń Akademii Ottobock Polska


§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne świadczenia i zakupu dotyczy Usług szkoleniowych rozumianych jako kursy, wykłady, warsztaty, dokonywanych poprzez zgłoszenie mailowe na adres akademia@ottobock.pl albo za pośrednictwem formularza zapisu na stronie internetowej https://www.ottobock.pl/
2. Organizatorem sprzedaży jest Ottobock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-029) przy ul. Koralowa 3, posiadająca NIP 972 08 16 993, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej akademia@ottobock.pl, zwana dalej Organizatorem. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem https://www.ottobock.pl/ poprzez zamieszczenie stosownego wpisu.
3. Przed dokonaniem rezerwacji i zakupu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonując zapisu i tym samym zakupu usługi Klient jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
§2
Podstawowe informacje dotyczące Usług Szkoleniowych
1. Organizator oświadcza, że podejmuje starania by: Usługi szkoleniowe prowadzone były przez osobę posiadającą doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Klientom wiedzy dotyczącej tematyki kursu lub warsztatu; b. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne były kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych; c. Usługi szkoleniowe odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych; d. Świadczenia pomocnicze realizowane w trakcie Usług szkoleniowych, takie jak np. zapewnienie wyżywienia, napoi, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia Usługi szkoleniowej odpowiadały powszechnie przyjętym w tym zakresie standardom.
2. Klient nie może podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia ceny w okolicznościach, kiedy warunki, o których mowa w lit. c i d powyżej w ocenie Klienta nie będą spełniały ich oczekiwań.
§3
Klient
1. Klient w trakcie Usługi szkoleniowej nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu tego kursu/ warsztatu, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Klienta skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych i/lub z sieci Internet.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Usługi szkoleniowej (dźwięku lub obrazu), w tym wypowiedzi Klienta/Klientów, jak również do wykonywania w trakcie Usługi szkoleniowej fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Klienta/Klientów, o czym powiadomi Klientów ustnie bezpośrednio przed Usługą szkoleniową. O ile Klient nie wyrazi pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu Organizator uprawniony jest bez żadnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych, do korzystania z ww. nagrań oraz fotografii dla celów archiwalnych, informacyjnych jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstwa Organizatora. Z powyższych tytułów Klientowi nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Usługi szkoleniowej.
4. Każdy Klient, który weźmie udział w Usłudze szkoleniowej otrzymuje imienny dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu/warsztatu.
§4
Prawa autorskie
1. Przekazywane Klientom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
§5
Zakup Usługi szkoleniowej
1. Sprzedaż Usług szkoleniowych jest ograniczona liczbą miejsc na poszczególne wydarzenia.
2. Złożenie zamówienia na Usługę szkoleniową dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu dostępnego na stronie https://www.ottobock.pl/ lub poprzez wiadomość pod adres akademia@ottobock.pl
3. Klient ma 3 dni robocze na dokonanie płatności zaliczki za zamówioną Usługę szkoleniową, liczone od momentu otrzymania wiadomości z informacją o wysokości zaliczki od Organizatora.
4. Niedokonanie płatności zaliczki w terminie wskazanym w ust. 3 spowoduje anulowanie zakupu.
5. Pozostała część płatności powinna zostać wpłacona na maksymalnie 2 dni robocze przed Usługą szkoleniową na numer konta wskazany w §6 ust. 1.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych do formularza zapisu.
7. Brak możliwości zamówienia wybranej Usługi szkoleniowej oznacza, że na dane wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. Istnieje jednak możliwość zapisu na listę rezerwową, wysyłając zgłoszenie na adres akademia@ottobock.pl. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przy zakupie wybranej Usługi szkoleniowej w przypadku
zwolnienia się miejsca na wydarzenie. W razie zwolnienia się miejsca, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo.
8. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), Klientowi dokonującemu zakupu na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu – odpowiednia ilość przed samym wydarzeniem. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy należy dokonać drogą mailową na adres akademia@ottobock.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Usługi szkoleniowej z ważnej przyczyny (np. niewystarczająca liczba uczestników). W przypadku odwołania Usługi szkoleniowej, Organizator dokona zwrotu kwoty stanowiącej koszt zakupionej Usługi szkoleniowej na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych.
10. O odwołaniu Usługi szkoleniowej Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zapisu.
11. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Usłudze szkoleniowej, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji maksymalnie do 25 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia Usługi szkoleniowej. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres akademia@ottobock.pl. W takim przypadku Organizator zwraca Klientowi zaliczkę za udział w wydarzeniu na numer konta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni roboczych.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Usłudze szkoleniowej, w terminie krótszym niż 25 dni przed jego rozpoczęciem, zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka może zostać przeznaczona na poczet kolejnej edycji Usługi szkoleniowej lub innej Usługi szkoleniowej Akademii Ottobock Polska. W przypadku wyższej zaliczki za wybraną Usługę szkoleniową, zaliczka będzie obowiązywać jedynie przy dopłaceniu różnicy.
§6
Płatność i faktury
1. Płatności za Usługę szkoleniową można dokonać bezpośrednio na konto Organizatora o numerze 59 1750 1019 0000 0000 0969 8493 z podaniem imienia i nazwiska oraz tytułu Usługi szkoleniowej.
2. Na prośbę Klienta, Organizator może wystawić Klientowi fakturę VAT. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która dokonała zakupu usługi szkoleniowej.
3. Chęć wystawienia faktury należy zgłosić do dnia Usługi szkoleniowej.
4. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną, na wskazany adres mailowy.
5. Faktura zostanie wystawiona i wysłana Klientowi w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Usługi szkoleniowej.
6. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupem usługi szkoleniowej Organizator prosi o kontakt mailowy na adres akademia@ottobock.pl.
§7
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu Usługi szkoleniowej i działania strony https://www.ottobock.pl/ można składać pod adresem akademia@ottobock.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres mailowy do korespondencji oraz uzasadnienie Reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania (za wyjątkiem reklamacji z tytułu rękojmi, które są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na wskazany adres mailowy.
4. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 3 terminie, nie oznacza jej uznania przez Usługodawcę za wyjątkiem sytuacji reklamacji z tytułu rękojmi.
5. Po uzyskaniu odpowiedzi na reklamację, Klient w terminie 7 dni od jej otrzymania, zobowiązany jest do wskazania, czy akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Organizatora.
6. Po upływie tego terminu i braku odpowiedzi Klienta, uznaje się, że rozwiązanie zostało przez niego zaakceptowane.
§8
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest firma Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań.
2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z rezerwacją lub zakupem Usługi szkoleniowej poprzez stronę https://www.ottobock.pl/ oraz drogą mailową pod adres akademia@ottobock.pl będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności opisanej pod adresem https://www.ottobock.pl/stopka-dolne-menu-strony/polityka-prywatnosci.html .
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej https://www.ottobock.pl/.
2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.ottobock.pl/ .
3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Klient akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
5. Klient ma możliwość odczytania, odtwarzania i utrwalenia treści Regulaminu w każdej chwili i w każdy możliwy sposób.
6. W razie uznania nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i obowiązują Organizatora i Klienta.
7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji usług jest prawo polskie.