Potwierdź swoją lokalizację

Potwierdź swoją lokalizację lub wybierz z listy krajów, aby skontaktować się z lokalnym sklepem Ottobock. Zadbamy o przekierowanie w przyszłości na wybraną stronę, abyś zawsze był we właściwym miejscu.

Ogólne warunki sprzedaży dla partnerów biznesowychI. UWAGI OGÓLNE

Poniższe warunki handlowe dotyczą fabrycznie nowych produktów i ich podzespołów oraz oryginalnych części, akcesoriów i części zamiennych firmy Otto Bock Polska, oferowanych i sprzedawanych przez Sprzedającego (Ottobock Polska sp. z o.o.) Kupującemu, posiadającemu status przedsiębiorcy, który w chwili zawarcia umowy prowadzi działalność gospodarczą lub jest podmiotem prawa publicznego.

II. ZAMÓWIENIA

Przed realizacją pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest do przesłania aktualnych danych płatnika oraz miejsc dostaw towaru. W przypadku zmiany danych, Kupujący ma obowiązek poinformowania Otto Bock Polska w formie pisemnej
(e-mail), o konieczności zmiany danych na dokumentach sprzedażowych.

Złożenie przez Kupującego zamówienia na Produkty oferowane przez Otto Bock Polska podlegają każdorazowo postanowieniom zawartym w dokumencie Ogólne Warunki Sprzedaży - w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia tego zamówienia.

Zamówienie jest składane przez Kupującego na oficjalny i ogólnodostępny adres
e-mail firmy Otto Bock Polska (powiązany z domeną ottobock.pl). Zamówienie musi zawierać podstawowe dane (zależne od produktu), służące do identyfikacji zamawianego towaru: np. symbol, opis, rozmiar, stronę, kolor lub zostać przesłane na formularzu (wymagane przy zamówieniu wybranych towarów np. produkty premium czy wózki inwalidzkie).

W celu zawarcia umowy kupna sprzedaży, niezbędne jest podanie na zamówieniu danych zamawiającego (nazwa firmy, adres dostawy, NIP, numer telefonu).

III. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Rezygnacja z zamówienia na produkty ortotyczne, podzespoły protetyczne i części zamienne wózków inwalidzkich - jeśli towary są dostępne na stanie magazynu głównego, jest możliwa przed rozpoczęciem procesu realizacji. W przypadku ich braku, zamówienie można anulować do momentu złożenia zamówienia na produkt u producenta. Inne przypadki dotyczące rezygnacji z zamówień na części do wózków, protez lub ortez seryjnych są rozpatrywane indywidualnie i mogą wiązać się
z dodatkową opłatą, związaną z kosztami procesów logistycznych.

Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w przypadku zamówień na wózki inwalidzkie (manualne i elektryczne) i inne produkty z katalogu Human Mobility. Zlecenia złożone na oficjalnym formularzu zamówieniowym są wiążące i ostateczne - nie mogą zostać anulowane po rozpoczęciu produkcji.

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz warunki dotyczące cen produktów są na bieżąco przesyłane Klientom. W związku z tym wszystkie złożone pisemnie zamówienia, oznaczają akceptację cen i Ogólnych Warunków Sprzedaży Otto Bock Polska.

Wszelkie porozumienia, ustalenia ustne i zmiany umów obowiązują wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego.

Podane ceny netto nie zawierają podatków i kosztów transportu.

Otto Bock Polska ponosi koszty dostawy towarów od następujących kwot zakupu netto:

 • 400 zł netto - ortotyka seryjna;

 • 800 zł netto - elementy protez, wózki i części serwisowe wózków inwalidzkich.

Z wyjątkiem tych przypadków, koszty dostawy zostaną naliczone dodatkowo, zgodnie z ustalaną wewnętrznie przez firmę Otto Bock Polska ceną zawierającą koszty logistyczne.

Faktury wystawiane są na podstawie cen obowiązujących w dniu zamówienia.

Otto Bock Polska może zmienić ceny w dowolnym momencie, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.

Faktury są płatne w terminie widocznym na dokumentach sprzedaży, zgodnym
z warunkami handlowymi ustalanymi indywidualnie z Kupującym (rabaty, terminy płatności, forma płatności, sposób dostawy).

Istnieją następujące formy płatności:

 • przelew na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego na dokumencie sprzedaży (gdzie sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu przelewu bankowego, prowizji czy przewalutowania);

 • paczka pobraniowa;

 • gotówka.

Wszystkie opłaty bankowe, rachunki, prowizje i dodatkowe koszty z tytułu przelewu bankowego, prowizji czy przewalutowania są pokrywane przez Kupującego.

W przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych na dokumencie sprzedaży podjęte zostaną kroki zmierzające do windykacji zaległych należności.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, wszelkie płatności dokonane po terminie płatności wskazanym na fakturze mogą również, według uznania Otto Bock Polska, skutkować:

 • anulowaniem wszelkich zamówień, które nie zostały jeszcze dostarczone (dotyczy produktów będących w stałej rotacji);

 • wstrzymaniem realizacji sprzedaży będącej w toku i/lub żądania zapłaty za pobraniem za przyszłą sprzedaż do czasu całkowitego wyjaśnienia sytuacji.

V. DOSTAWA

Terminy realizacji dostaw są przybliżone i podawane wyłącznie w celach informacyjnych. W związku z tym jakiekolwiek opóźnienia nie mogą skutkować odszkodowaniem, karami za opóźnioną dostawę lub anulowaniem.

W każdym przypadku dostawa w określonych terminach może być zrealizowana tylko wtedy, gdy klient nie posiadazaległości z płatnościami wobec Otto Bock Polska.

Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw częściowych.

W przypadku wystąpienia siły wyższej (takich jak np. : strajki, epidemie, braki surowców) lub okoliczności niezależnych od firmy Otto Bock Polska Sp. z o. o. dopuszcza się:

 • wydłużenie podanych terminów realizacji;

 • całkowite lub częściowe anulowanie zamówienia bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia względem Kupującego.

Obowiązkiem klienta będącego odbiorcą jest sprawdzenie, czy w momencie dostawy nie ma uszkodzeń i/lub braków w dostawie. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące transportu, muszą być zgłoszone do sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu doręczenia paczki. W przypadku takiego zgłoszenia Otto Bock Polska rejestruje konieczność spisania protokołu szkody za pośrednictwem portalu internetowego firmy spedycyjnej. Kurier ma obwiązek dostarczyć i podpisać formularz zgłoszenia szkody. To sprzedawca (Otto Bock Polska) dochodzi roszczeń od firmy kurierskiej.

Wyjątkiem jest przypadek zlecenia transportu, gdy Kontrahent samodzielnie wybierze sposób dostarczenia inny niż oferowany przez sprzedawcę – np. zlecenie innego kuriera niż proponowany przez Otto Bock Polska lub odbiór osobisty przez upoważnioną osobę. W tym przypadku odpowiedzialność przedsiębiorcy za przesyłkę trwa do momentu odbioru paczki przez innego kuriera lub osobę odbierającej towar.

W przypadku zlecenia Otto Bock Polska przez Kontrahenta realizacji zamówienia
z bezpośrednią dostawą do pacjenta, administratorem danych jest Kontrahent,
u którego pacjent zamawia towar. To Kontrahent decyduje o celach przetwarzania danych i wdrożonych środkach bezpieczeństwa związanych z RODO.

VI. FAKTURY

Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur, not, not korygujących w formie elektronicznej (dalej: „e-faktury”). E-faktura jest wystawiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz ma moc prawną równoznaczną fakturze w formie papierowej i stanowi dokument księgowy. E-faktury są wysyłane na wskazany adres poczty elektronicznej Kontrahenta, w formacie PDF.

E-faktury są preferowane przez Otto Bock Polska względem faktur tradycyjnych.

W przypadku braku zgody Kontrahenta na otrzymywanie e-faktur, faktura w wersji papierowej (wydruk) zostanie dołączona do zrealizowanego zamówienia (paczki
z towarem).

VII. PROCEDURA ZWROTÓW

Celem procedury zwrotu jest zapewnienie szybkiego i sprawnego rozpatrzenia wniosków o zwrot. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zwrotów: reklamacji, niezgodności jakościowej lub ilościowej, błędu w zamówieniu, naprawy, serwisu sprzętu, itp.

Przed zwrotem produktu, klient powinien skontaktować się z odpowiednim działem
i ustalić możliwość zwrotu towaru:

 • ortotyka seryjna: dok.ortotyka@ottobock.pl

 • protetyka: dok.protetyka@ottobock.pl

 • wózki inwalidzkie: dok.wozki@ottobock.pl

 • serwis wózków inwalidzkich: serwis.wozki@ottobock.pl

Nie ma możliwości zwrócenia towaru zamawianego pod indywidualne zamówienie pacjenta (np. wózek inwalidzki).

Po otrzymaniu zgody na zwrot towaru, klient powinien wypełnić dokument zwrotu
(z podaniem danych firmy zwracającej, wypisaniem produktów, podaniem przyczyny zwrotu, numeru faktury zakupu w Otto Bock Polska) i załączyć go do przesyłki ze zwracanym towarem.

Koszty transportu i ubezpieczenia takiego zwrotu ponosi klient.

Otto Bock Polska zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia sprzętu wysłanego bez uprzedniej autoryzacji zwrotu lub gdy ten nie nadaje się do dalszej odsprzedaży
(tj. nie jest towarem pełnowartościowym, nosi ślady użytkowania, ma zniszczone opakowanie - nie został odpowiednio zabezpieczony w transporcie) lub nie jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami).

Faktura korygująca za odesłany towar zostanie wystawiona po weryfikacji stanu zwróconego produktu.

Zwroty po upływie 30 dni od daty zakupu towaru przez Kontrahenta nie są możliwe.

W wyjątkowych przypadkach Otto Bock Polska może jednak dokonać indywidualnych ustaleń dotyczących możliwości zwrotu towaru.

VIII. ROSZCZENIA

Jeżeli przy odbiorze towaru przez klienta lub jego przedstawiciela nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia na warunkach wskazanych w punkcie V niniejszego dokumentu, reklamacja zostanie odrzucona, na podstawie niedotrzymania terminu zgłoszenia uszkodzenia w transporcie.

Otto Bock Polska musi zostać poinformowany o wszelkich niezgodnościach otrzymanych produktów z zamówionymi przez klienta (różnice jakościowe, referencyjne lub ilościowe). Obowiązkiem klienta jest przedstawienie wszelkich dowodów na istnienie stwierdzonej niezgodności oraz umożliwienie firmie Otto Bock Polska zidentyfikowania produktów i poczynienia niezbędnych czynności w celu ich usunięcia. Produkty niezgodne z wymaganiami mogą zostać zwrócone wyłącznie na koszt i ryzyko klienta oraz zgodnie z procedurą zwrotu określoną w artykule VIII.
W przypadku zwrotu produktu niezgodnego z umową, który nie był jeszcze używany, należy dołączyć oryginalne opakowanie reklamowanego produktu. W przypadku dostawy niezgodnego produktu i za pisemną zgodą Otto Bock Polska klient będzie uprawniony do otrzymania faktury korygującej lub dostawy zastępczej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód.

Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronach internetowych oraz
w formularzach zamówieniowych mają charakter poglądowy. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora Klienta. Rzeczywisty produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Wystąpienie powyższych rozbieżności nie stanowi wady Produktu i nie jest podstawą do składania reklamacji lub zwrotu towaru.

IX. GWARANCJA

Zasady gwarancji dotyczące relacji sprzedaży B2B, są ujęte w kartach gwarancyjnych dotyczących grup produktowych (ortotyka seryjna, komponenty protetyczne, wózki inwalidzkie).

Nasze produkty objęte są gwarancją na wszelkie wady produkcyjne lub konstrukcyjne, która ogranicza się - według uznania Otto Bock Polska - do naprawy lub wymiany sprzętu uznanego za wadliwy przez nasze działy techniczne. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:

normalnego zużycia, przeciążenia, błędu końcowego montażu produktu przez klienta lub osobę trzecią;

nieprawidłowego użytkowania przez klienta, zaniedbania lub nieodpowiedniej konserwacji (np. procedury związane z ładowaniem akumulatorów w wózkach elektrycznych), nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, siły wyższej, ingerencji lub przeróbki dokonanej na produkcie przez osobę trzecią nieautoryzowaną przez Otto Bock Polska, montaż produktu z częściami niedostarczonymi przez Otto Bock Polska.

Środki ostrożności: Klienci muszą przestrzegać aktualnych instrukcji dotyczących produktów, których właściwości wymagają zachowania środków ostrożności przy ich użytkowaniu, przechowywaniu (temperatura itp.), ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania.

W przypadku sprzedaży B2B gwarancja jest udzielana Kontrahentowi.

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej, pacjent powinien skontaktować się
z Kontrahentem, od którego zakupił produkt.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Definicja odpowiedzialności Otto Bock Polska: Odpowiedzialność Otto Bock Polska jest ściśle ograniczona z jednej strony do przestrzegania zaleceń lekarskich, z drugiej strony do przestrzegania przyjętych zobowiązań względem norm prawnych.

Ograniczenia odpowiedzialności Otto Bock Polska: Odpowiedzialność Otto Bock Polska jest ograniczona do bezpośredniej szkody materialnej wyrządzonej klientowi w wyniku błędu, który można przypisać wyłącznie Otto Bock Polska przy produkcji lub dostawie produktu. Otto Bock Polska nie jest zobowiązany do naprawienia szkodliwych skutków błędów Klienta (np. błędny dobór produktu) lub osób trzecich wynikających z użytkowania produktu, ani szkód wynikających z używania przez klienta jakiegokolwiek innego produktu lub sprzętu razem z produktem dostarczonym przez Otto Bock Polska.

Wyłączenia odpowiedzialności: Otto Bock Polska nie ponosi odpowiedzialności:

 • za wady wynikające z nieprawidłowego doboru komponentów lub działanie osób trzecich;

 • za wady spowodowane materiałami dostarczonymi przez klienta lub osobę trzecią;

 • za szkody spowodowane użyciem produktów innych niż oryginalne produkty lub materiały innego dostawcy;

 • w przypadku używania produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem;

 • w przypadku niestosowania się do zaleceń, uwag oraz ostrzeżeń zawartych
  w instrukcji użytkowania;

 • w przypadku interwencji, naprawy lub modyfikacji przez klienta lub osobę trzecią bez uprzedniej zgody Otto Bock Polska;

 • w przypadku zaniedbania, braku monitoringu, złego montażu, użytkowania niezgodnego z parametrami technicznymi zalecanymi przez Otto Bock Polska lub nieprawidłowego przechowywania z winy klienta.

Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących promocji
i reklamy wyrobów medycznych. Wszystkie nowe materiały reklamowe dystrybuowane obecnie przez Ottobock Polska (np. plakaty i ulotki) są zgodne
z aktualnymi przepisami. Zgodnie z art. 143 ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia
w życie przepisów o reklamie wyrobów medycznych, niespełniająca wymogów określonych w tej ustawie, mogły być rozpowszechniana nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli jedno z poprzednich postanowień jest lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Jeżeli Otto Bock Polska nie wymaga w danym momencie wykonania któregokolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie można uznać, że zrzekł się, z jakiejkolwiek przyczyny, swojego prawa do żądania wykonania któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków w późniejszym terminie.

Warunki ustanawiane przez Kupującego, sprzeczne z niniejszymi, nie są wiążące dla Sprzedającego, nawet jeżeli stanowią podstawę zamówienia, a Sprzedający nie zgłosił jednoznacznego sprzeciwu obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie za pisemną zgodą Firmy Otto Bock Polska, przez osoby reprezentujące Firmę i będące do tego upoważnione.

Otto Bock Polska może zmienić niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w dowolnym momencie z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.