Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Villkor för deltagande – giveaway för Ottobocks kampanj "I am a mountain"

1. Organisatör

Organisatör för utlottningen är Ottobock SE & Co. KGaA (hädanefter: organisatör), Max-Näder-Straße 15, 37115 Dudenstadt.

2. Deltagargrupp

a) Berättigade att delta är alla personer som har fyllt 18 år och som har delat sina egna erfarenheter av Ottobock-produkter i ord, bild eller video (se punkt 3 a). Uteslutna från deltagande är medarbetare i Ottobock-företagsgruppen (i den mening som avses i § 15 i tyska aktielagstiftningen med företag som är anslutna till Ottobock SE & Co. KGaA) och deras anhöriga. Varje deltagare får delta i utlottningen endast en gång.

Organisatören kan när som helst utesluta enstaka personer från deltagande om berättigade grunder föreligger, t.ex. brott mot villkoren för deltagande, deltagande vid fler än ett tillfälle, olaga påverkan på tävlingen genom manuell eller teknisk manipulation, medlemskap i en tävlingssammanslutning eller liknande. I sådana fall kan vinster nekas och återkrävas i efterhand.

3. Genomförande av tävlingen/överföring av rättigheter

a) Deltagande i tävlingen är kostnadsfritt och oberoende av köp av varor eller tjänster. En förutsättning för deltagande är att dela inlägg om en egen erfarenhet av Ottobock-produkter i ord, bild eller video med Ottobocks onlinenärvaro https://www.ottobock.com/i-am-a-mountain via den avsedda funktionen. En vidare förutsättning är anmälning via tävlingsformuläret, godkännande av dessa villkor för deltagande samt godkännande av integritetspolicyn som anges däri. Deltagaren är själv ansvarig för att inlämnade uppgifter, särskilt e-postadress och/eller postadress, är korrekta. Om inte alla personuppgifter är korrekta kan det leda till avstängning från tävlingen. Deltagaren försäkrar dessutom att endast denne äger rättigheterna till delade uppgifter (ord, bild eller video) och/eller har befogenhet att överlämna rättigheterna. Deltagaren ger härmed Ottobock en oåterkallelig och exklusiv rätt att använda bildmaterialet under en obegränsad tid, i tryckt och digital form, på tv, via internet, på sociala medier och i alla andra medietyper, för kommersiellt och ickekommersiellt bruk, i oförändrad och förändrad form över hela världen (särskilt genom publicering, överföring, kopiering, sändning osv.), och tredje part tillåts också använda materialet. Bland mottagare av uppgifterna kan även Ottobock-företag eller -distributionspartner i tredjeländer förekomma, och där integritetsskydd på en nivå enligt dataskyddsförordningen inte kan säkerställas på grund av lokal lagstiftning. Deltagaren ger även Ottobock eller en tredje part rätten att infoga eller utelämna deltagarens namn och/eller pseudonym och godkänner att en annan bildtext får användas.

b) Tävlingen äger rum mellan från 13 juni till 31 december 2023 (tävlingens slut).

c) Vinster meddelas enligt prioritetsprincipen (uppvisning av delad erfarenhet av Ottobock har betydelse). Följande priser delas ut till deltagarna, så länge lagret räcker:

1. – Pris: "I am a Mountain" T-shirt
2. – Pris: "I am a Mountain" väskor
3. – Pris: "I am a Mountain" svettskott

d) Meddelande till vinnaren och utskick av priset via e-post sker den 1 september 2023 2023.Om vinnaren inte återkommer inom 28 dagar förfaller priset.

e) Utbetalning i kontanter, betalning in natura eller byte av pris är inte möjligt. Priserna kan inte överföras. Vinnaren accepterar nödvändiga ändringar av priset till följd av faktorer som företag som ingår i tävlingen inte kan kontrollera.

f) Vinnaren meddelas skriftligen av organisatören inom två veckor efter tävlingens slut. Meddelandet skickas till den e-postadress som deltagaren har angivit. Om det inte går att få kontakt med vinnaren har Ottobock SE & Co. KGaA ingen skyldighet att utföra vidare efterforskningar.

g) Deltagaren betalar inga avgifter för deltagande i tävlingen. Deltagaren står för kostnader för anslutning och överföring som uppstår från dennes mobiloperatör och internetleverantör.

4. Slutbestämmelser

a) Rättslig process är uteslutet.

b) Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller med undantag av den internationella privaträtten och den i tysk lag upptagna FN-konventionen om internationella köp (CISG).

c) Om någon av dessa bestämmelser är eller blir ogiltig förblir giltigheten av de övriga villkoren oförändrad.