Confirm your location

Confirm you location or select from a list of countries in order to get in touch with your local Ottobock market. We will make sure you´re redirected to your selected site in the future so you´ll always be in the right place.

ผู้ใช้ขาเทียมในประเทศไทย
ผู้ใช้ขาเทียมในประเทศไทย
ผู้ใช้ขาเทียมในประเทศไทย

About Ottobock South East Asiaในปี พ.ศ. 2536 สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางขาและผู้ที่เคลื่อนไหวได้จำกัดในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้น เราได้เป็นผู้นำในการสนับสนุนและสนับสนุนความต้องการของท้องถิ่นด้วยการผลิตระดับมืออาชีพและความเชี่ยวชาญทางคลินิกของเรา ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันขององค์กรทั่วโลกที่เสริมด้วยการเชื่อมต่อในท้องถิ่น ออตโตบอคยังคงตอบแทนชุมชนต่อไป