Confirm your location

Confirm you location or select from a list of countries in order to get in touch with your local Ottobock market. We will make sure you´re redirected to your selected site in the future so you´ll always be in the right place.

เงื่อนไขการเข้าร่วม - การชิงโชคเพื่อเริ่ม "แคมเปญส่งเสริมแบรนด์ Ottobock"

1. ผู้จัดกิจกรรม

ผู้จัดกิจกรรมการชิงโชคคือ Ottobock SE & Co. KGaA (ต่อไปนี้เรียกว่า: ผู้จัดกิจกรรม) ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt

2. กลุ่มผู้เข้าร่วม

ก) ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้แก่ บุคคลทั้งหมดที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ และแบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ottobock ด้วยการโพสต์เรื่องราว รูปภาพ หรือวิดีโอ (ดูข้อ 3 ก) ส่วนพนักงานของกลุ่มบริษัท Ottobock (รวมทั้งพนักงานของบริษัทในเครือ Ottobock SE & Co. KGaA ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15 ของกฎหมายบริษัทมหาชนแห่งประเทศเยอรมนี (AktG)) ตลอดจนญาติของพวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถร่วมชิงโชคได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ผู้จัดกิจกรรมสามารถตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทุกเมื่อหากมีเหตุอันควร ตัวอย่างเช่น บุคคลนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขการเข้าร่วม บุคคลนั้นร่วมชิงโชคมากกว่าหนึ่งครั้ง บุคคลนั้นใช้อิทธิพลอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้มีผลต่อกิจกรรมการชิงโชคโดยใช้การแทรกแซงทางแมนนวลหรือทางเทคนิค บุคคลนั้นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจัดกิจกรรมการชิงโชคหรือหน่วยงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น หากเกิดกรณีเช่นนี้ จะมีการปฏิเสธการชนะรางวัลและมีการเรียกคืนรางวัลในภายหลัง

3. การจัดกิจกรรมการชิงโชค / การโอนสิทธิ

ก) การเข้าร่วมกิจกรรมการชิงโชคนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้เข้าร่วมต้องแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการโพสต์เรื่องราว รูปภาพ หรือวิดีโอ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ottobock ทางฟังก์ชันที่มีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของ Ottobock … นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังต้องลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการชิงโชค ตลอดจนยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมนี้และยื่นส่งประกาศการคุ้มครองข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลสำหรับติดต่อที่ตนเองระบุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่อีเมลและ/หรือที่อยู่ไปรษณีย์ หากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไม่ตรงตามความเป็นจริง ผู้เข้าร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังต้องรับรองด้วยว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ตนแบ่งปัน (เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ) อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และ/หรือได้รับอนุญาตให้จัดการกับการโอนสิทธิ์ดังต่อไปนี้: ผู้เข้าร่วมให้สิทธิ์แบบเพิกถอนไม่ได้แก่ Ottobock แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมแบ่งปันโดยไม่จำกัดเวลา ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบดิจิทัล เผยแพร่ทางโทรทัศน์ ทางอินเทอร์เน็ต บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบที่ดัดแปลงแล้ว ทั่วโลก (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการเผยแพร่ การส่ง การกระจาย และการออกอากาศ ฯลฯ) และในการอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลอาจเป็นบริษัทในเครือหรือตัวแทนจำหน่ายของ Ottobock ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม ซึ่งอาจมีระดับการคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายไม่เข้มงวดเท่ากับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป ผู้เข้าร่วมให้สิทธิ์แก่ Ottobock หรือบุคคลที่สามในการระบุหรือไม่ระบุชื่อและ/หรือนามแฝงของผู้เข้าร่วม หรือใช้คำบรรยายรูปภาพต่างๆ เมื่อใช้ประโยชน์จากหรือใช้งานข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมแบ่งปัน

ข) กิจกรรมการชิงโชคจะจัดขึ้นตั้งแต่ ... -… 2023 (หมดเขตเข้าร่วมกิจกรรม)

ค) การตัดสินมอบรางวัลจะยึดตามหลักการ "ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน" (ผู้ที่แบ่งปันประสบการณ์ให้ Otto ก่อนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อน) เราจะมอบรางวัลต่อไปนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมไปเรื่อยๆ จนกว่าของจะหมด:

1. - … รางวัล: …

2. - … รางวัล: …

ง) เราจะประกาศแจ้งชื่อผู้ชนะและส่งรางวัลทางอีเมล ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ ... 2023หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายใน 28 วัน เราจะริบรางวัลคืน

จ) การจ่ายเงินสด หรือการจ่ายเงินตามมูลค่าของรางวัล หรือการแลกเปลี่ยนรางวัล ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมไม่สามารถโอนรางวัลไปให้ผู้อื่นได้ ผู้เข้าร่วมยอมรับว่ารางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หากมีเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการชิงโชคนี้

ฉ) ผู้จัดกิจกรรมจะส่งข้อความแจ้งชื่อผู้ชนะภายในสองสัปดาห์นับจากวันหมดเขตเข้าร่วมกิจกรรม การประกาศรางวัลจะส่งไปทางที่อยู่อีเมลที่ผู้เข้าร่วมระบุไว้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับอีเมลประกาศรางวัล Ottobock SE & Co. KGaA ไม่มีหน้าที่ต้องตามเรื่องให้

ช) ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการชิงโชคนี้ ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการส่งข้อมูลตามราคาที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตกำหนด

4. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

ก) ไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย

ข) หากเกิดกรณีพิพาท ให้ใช้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่ไม่ใช้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (CISG) ซึ่งถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของเยอรมนีแล้ว

ค) หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป ข้อกำหนดข้ออื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป