Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

Podmienky účasti — darček na začiatok kampane značky Ottobock

1. Usporiadateľ
Organizátorom darčekov je Ottobock SE & Co. KGaA (ďalej len „Organizátor“), Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, Nemecko.
2. Skupina účastníkov
a) Osoby vo veku 18 rokov alebo staršie sa môžu zúčastniť a podeliť sa o svoje skúsenosti s používaním produktov Ottobock v textovej, obrazovej alebo video forme (pozri časť 3 a). Z účasti sú vylúčení zamestnanci skupiny Ottobock (v zmysle § 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (AktG) s pridruženými spoločnosťami Ottobock SE & Co. KGaA) a ich príbuzní. Každý účastník sa môže zúčastniť žrebovania iba raz.
Organizátor môže kedykoľvek vylúčiť účastníkov, ak sú na to oprávnené dôvody. Môže ísť o porušenie podmienok účasti, opakovanú účasť, nedovolenú manipuláciu so súťažou manuálnymi alebo technickými prostriedkami, členstvo v súťažnej asociácii a pod. V takýchto prípadoch môžu byť akékoľvek výhry aj následne odvolané a odvolané.
3. Realizácia darovania/postúpenia práv
a) Účasť v súťaži je bezplatná a nezávisí od nákupu tovaru alebo služieb. Aby sa jednotlivci mohli zúčastniť, musia sa podeliť o svoje osobné skúsenosti s produktmi Ottobock uverejnením textu, obrázkov alebo videí pomocou určenej funkcie na webovej stránke Ottobock https://www.ottobock.com/i-am-a-mountain. Medzi ďalšie predpoklady patrí registrácia prostredníctvom súťažného formulára, súhlas s týmito Podmienkami účasti, ako aj zaslanie vyhlásení o ochrane údajov, ktoré sú tam uvedené. Za správnosť poskytnutých kontaktných údajov, najmä e-mailovej a/alebo poštovej adresy, zodpovedá samotný účastník. Ak sú niektoré z osobných údajov nesprávne, môžu byť z darovania vylúčené. Účastník okrem toho potvrdzuje, že je jediným vlastníkom všetkých práv k ním zdieľaným údajom (text, obrázok alebo video) a/alebo je oprávnený vykonať nasledujúce postúpenie práv: Účastník týmto neodvolateľne udeľuje spoločnosti Ottobock výhradné právo používať ich záznam na neobmedzený čas v tlačenej a digitálnej forme v televízii, na internete, na platformách sociálnych médií a akýmkoľvek iným spôsobom globálne na komerčné účely, v nezmenenej alebo upravenej forme (najmä formou zverejnenie, prenos, distribúcia, vysielanie atď.), ako aj umožniť tretím stranám ich použitie. Príjemcami údajov môžu byť aj spoločnosti Ottobock alebo obchodní partneri v tretích krajinách, kde vzhľadom na miestnu právnu situáciu nemožno zaručiť primeranú úroveň ochrany údajov podľa GDPR. Účastník ďalej udeľuje právo pridať alebo vynechať meno a/alebo pseudonym účastníka alebo použiť akýkoľvek iný popis k obsahu používanému spoločnosťou Ottobock alebo tretími stranami.
b) Giveaway sa uskutoční v období od 13. júna do 31. decembra 2023 (uzávierka účasti).
c) Výhry sú určené podľa princípu priority (prijatie informácie o spoločnej skúsenosti s Ottobock je záväzné). Účastníkom budú udelené nasledujúce ceny (do vypredania zásob):

1. – Cena: Tričká „Som hora“.
2. – Cena: Tašky „Som hora“.
3. – Cena: „Som hora“ potítka
d) Výhercovia budú informovaní o výhre im budú zaslaním e-mailu od 1. septembra 2023. Ak výherca neodpovie do 28 dní, jeho cena prepadne.
e) Výplata v hotovosti, výplata hmotným majetkom ani výmena výhry nie je možná. Ceny sú neprenosné. Výhercovia akceptujú akékoľvek zmeny ceny, ktoré môžu byť potrebné v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo kontroly spoločností zúčastňujúcich sa na rozdávaní cien.
f) Organizátor bude výhercov písomne informovať do dvoch týždňov od dátumu ukončenia deklarácie účasti. Oznámenie o výhre bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú účastník uviedol pri deklarovaní účasti. Ak oznámenie o výhre nebude možné doručiť, spoločnosť Ottobock SE & Co. KGaA nie je povinná ďalej skúmať.
g) Účastníci nie sú za účasť v súťaži povinní platiť žiadne poplatky. Účastník znáša vzniknuté náklady na linku a dopravu podľa sadzieb zvoleného poskytovateľa mobilných telefónov alebo internetu.
4. Záverečné ustanovenia
a) Právne odvolanie nie je prípustné.
b) Tieto podmienky účasti sa riadia právom Nemeckej republiky s vylúčením obchodného práva OSN a nemeckého medzinárodného súkromného práva (CISG).
c) Ak by niektoré z týchto ustanovení bolo alebo sa stalo neplatným, platnosť ostatných ustanovení zostáva týmto nedotknutá.