Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

Ochrana súkromia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v rámci agendy riadenia ľudských zdrojov (HR) a náboru zamestnancov (Recruitment) je spoločnosť Otto Bock Slovakia s.r.o., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36 800 694, Zapísaná OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.46794/B.

Nektoré funkcie informačných systémov (JOB Portal) umožňujú záujemcom a uchádzačom o prácu, aby sa uchádzali o pracovné miesta v rámci skupiny podnikov Ottobock v Európskej únii aj mimo nej je spracúvanie osobných údajov realizované na základe zmluvy spoločných prevádzkovateľov, v ktorej sú určené zodpovednosti každého z nich za plnenie povinností a úloh pri ochrane osobných údajov.

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

V rámci výberového konania spracúvané bežné osobné údaje a v niektorých prípadoch aj osobitnú kategóriu osobných údajov – údaje o zdraví.

Medzi bežné osobné údaje patria vaše kontaktné údaje, o vašom dosiahnutom vzdelaní a vašej praxi, údaje uvedené v životopisoch a motivačných listoch, alebo údaje ktoré nám poskytnete počas komunikácie v rámci výberového konania.

V prípade, že nám poskytnete údaje o vašom zdravotnom stave (napr. zníženej pracovnej schopnosti, ZŤP a pod.) budeme ich spracúvať ak to bude nevyhnutné na účely plnenia povinností v oblasti pracovného práva.

ÚČELY A PRÁVNA ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania

Právny základ

Doba

Výber uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné pozície

Nariadenie GDRP čl. 6 písmeno b) nariadenia - plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností

Počas výberového konania a 6 mesiacov po jeho ukončení.

Registrácia a evidencia záujemcov o budúce voľné pracovné pozície

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno a) súhlas dotknutej osoby

Počas trvania súhlasu najviac však 12 mesiacov

Zasielanie informácií záujemcov o prácu formou newslettra

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno a) súhlas dotknutej osoby

Počas trvania súhlasu najviac však 12 mesiacov

Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) oprávnený záujem

Do doby premlčania právnych nárokov podľa príslušných legislatívnych predpisov


Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom, alebo kategóriám príjemcov. Ich aktuálny zoznam Vám poskytneme na vyžiadanie

  • Personálne agentúry a spoločnosti súčinné pri nábore zamestnancov

  • Poskytovatelia IT služieb, cloudových služieb a prevádzky aplikácií

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

  • Spoločnosti v skupine Otto Bock

  • Advokátske a právne kancelárie

  • Iné orgány verejnej správy, pokiaľ to vyplýva z osobitného predpisu

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na tel. +421 915 090 060, alebo e-mailom na info@ottobock.sk

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné

Nasledovné údaje informujú o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách o ochrane osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje operátora nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich vy osobne poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujeme automaticky našimi informačnými systémami pri návšteve webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate keď prehliadnete stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránky používajú.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné vykonať štatistické analýzy o vašom surfovaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookies a analytika. Analýza akým spôsobom surfujete je zvyčajne anonymná, čo znamená, že nebudeme schopní vás identifikovať na základe týchto údajov. Môžete mať námietky proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete podať námietku. Ako využiť možnosti týkajúce sa tohto problému vám poskytneme nižšie.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a spracovávame ich v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, rôzne osobné údaje budú zhromažďované. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Rontgenova 26

85101 Bratislava

Telefón: +421 915 090 060

E-mail: info@ottobock.sk

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho postupov na spracovanie údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a bude účinný do budúcna. Neoficiálny e-mail, ktorý túto požiadavku udáva, je postačujúci. Údaje, ktoré sa spracovali ešte pred prijatím vašej žiadosti o zrušenie súhlasu môžu byť ešte stále legálne spracované.

Právo podať sťažnosť regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane údajov je úradník ochrany údajov nemeckého štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej linke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenos údajov

Máte právo na to aby sa vaše údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, automaticky doručili vám alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS na ochranu bezpečnosti ohľadne ochrany prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľa stránky. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a ikonka zámku sa zobrazí v paneli s adresou vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenesiete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Podľa zákona, máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako isto aj informáciu o pôvode, príjemcovi a účelu, na ktorý boli vaše údaje spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Nesúhlas s posielaním propagačných e-mailov

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami na právne oznámenie o webových stránkach v kontexte zasielania propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne vyžiadané. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podniknúť konkrétne legálne kroky voči nevyžiadanému reklamnému materiálu, napríklad e-mailový spam.

3. Úradník pre ochranu údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali pracovníka ochrany údajov.

Juraj Jánošík

E-mail: info@ottobock.sk

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú lepšie a efektívnejšie používať, a zabezpečiť naše webové stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory, nachádzajúce sa vo vašom počítači, ktoré sú uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli svojvoľne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač si môžete nastaviť na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo si ho môžete nastaviť na automatické odstránenie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Odmietnutie súborov cookies môže na druhej strane obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies, aby sa zabezpečilo poskytovanie optimálnych služieb bez akýchkoľvek technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analytické vyhodnotenie vášho surfovania), bude sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám v "súboroch serverových denníkov". Sú to:

• Typ prehliadača a verziu prehliadača

• Používaný operačný systém

• Adresa URL odkazujúceho

• Názov hostiteľa prístupového počítača

• Čas žiadosti servera

• IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na základe zmluvy alebo na predbežné opatrenia k zmluve.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme vám odpovedali na vašu otázku alebo akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nezdieľame bez vášho súhlasu.

Z tohto dôvodu budeme spracovávať akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, iba s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neoficiálny e-mail, ktorý túto požiadavku udáva, je postačujúci. Údaje, ktoré sa spracovali ešte pred prijatím vašej žiadosti o zrušenie súhlasu môžu byť ešte stále legálne spracované.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, sa uchovávajú, až kým vy sami nepožiadate o ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas na ich uloženie alebo ak už nebude existovať dôvod na ich uloženie (napríklad po splnení vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Facebookové pluginy (tlačidlá „Páči sa mi“ & „Zdieľať“)

Naša webová stránka obsahuje pluginy pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebookové pluginy môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo tlačidlom „Páči sa mi“ na našich stránkach. Prehľad Facebookových pluginov nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu stránku, priamym spojením medzi prehliadačom a serverom Facebook sa vytvorí plugin. To umožňuje spoločnosti Facebook prijímať informácie, že ste navštívili našu stránku z vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi" na Facebooku, zatiaľ čo ste prihlásení do svojho Facebookového účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť návštevy na našich stránkach pomocou vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ týchto stránok nemáme vedomosti o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/ policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila vašu návštevu s našimi stránkami prostredníctvom vášho Facebookového účtu, odhláste sa z neho.

Twitter plugin

Funkcie služby Twitter boli integrované do našich webových stránok a aplikácií. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate službu Twitter a funkciu "Retweet", webové stránky, ktoré navštívite, sú prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Pritom sa dáta prenášajú aj na stránku Twitter. Chceli by sme podotknúť, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako s nimi bude Twitter zaobchádzať. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov služby Twitter nájdete na stránke https://twitter.com/privacy.

Vaše preferencie ochrany osobných údajov v službe Twitter môžete upraviť v nastaveniach účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

6. Analýza a reklama

Google analytická služba

Táto webovej stránka využíva službu „Google Analytics“, webová analytická služba. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookies". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a sú uložené tam.

Súbory cookies používané Google analytickou službou sú uložené na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať ako ich užívatelia surfujú s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

IP anonymita

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymity IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google na základe dohody Európskej únie alebo iných strán o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin prehliadača

Výberom príslušných nastavení v prehliadači môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies. Chceli by sme však podotknúť, že ak to urobíte, môže to znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete zabrániť tomu, aby údaje generované cookies o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmietanie zhromažďovania údajov

Zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Súbor odhlásenia cookies sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Vypnúť službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Zhromažďovanie demografických údajov službou „Google Analytics“

Táto webová stránka využíva demografické funkcie služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady obsahujúce údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú zo záujmovo orientovanej inzercie od spoločnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Tieto zhromaždené údaje nemožno pripísať žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať úpravou nastavení reklám vo svojom účte Google alebo zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je popísané v časti Odmietnutie zhromažďovania údajov.

Služba „Google AdWords“ a sledovanie konverzií na webe

Táto webová stránka využíva službu Google AdWords. Služba AdWords je reklamný program od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Ako súčasť služby Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači. Tieto súbory cookies vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak by používateľ navštívil určité stránky webových stránok a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a webové stránky môžu zistiť, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na tejto stránke.

Každý inzerent služby Google AdWords má iný súbor cookie. Nie je teda možné sledovať Cookies pomocou webovej lokality inzerenta v službe AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku sledovania konverzií. Inzerenti však nezískali žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania, môžete sa k tejto funkcii vyhnúť jednoduchým vypnutím súboru cookie sledovania konverzií Google tým, že zmeníte nastavenia prehliadača. Týmto spôsobom nebudete zaradení do štatistík sledovania konverzií.

Konverzné súbory cookies sa ukladajú na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať ako jeho užívatelia surfujú s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli samostatne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo si nastaviť automatické odstránenie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Služba „Google reCAPTCHA“

Na našich webových stránkach používame službu Google reCAPTCHA (ďalej len "reCAPTCHA"). Túto službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA slúži na overenie, či údaje zadané na našej webovej stránke (napríklad na kontaktnom formulári) boli zadané ľudskou bytosťou alebo automatizovaným programom. K tomu reCAPTCHA analyzuje správanie sa návštevníka webových stránok na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky, len čo návštevník stránky vstúpi na webovú stránku. Pre dôkladnú analýzu, reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, ako dlho bol návštevník na webových stránkach alebo pohyby myši vykonaný jeho používateľom). Údaje zozbierané počas analýzy sa ďalej odovzdávajú spoločnosti Google.

Analýza reCAPTCHA sa uskutočňuje úplne na pozadí. Návštevník webových stránok ani nevie, že takáto analýza vôbec prebieha.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem chrániť svoje stránky pred neoprávneným automatizovaným indexovým prehľadávaním a spamom.

Viac informácií o reCAPTCHA spoločnosti Google a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s našimi mobilnými aplikáciami

Na lepšiu optimalizáciu portfólia našich aplikácií, Ottobock používa softvér Flurry a v prípade aplikácie Cockpit 'Microsoft App Center'.

„Flurry“ umožňuje používateľovi používať aplikáciu tak, aby bol pochopený a štatisticky vyhodnotený. Počas tohto procesu osobné údaje nie sú zhromažďované ani vyhodnocované. Hodnotenie sa vykonáva agregovaným spôsobom. Príklady zahŕňajú počet používateľov v danom časovom období alebo návštevy stránok v rámci určitej oblasti.

„Flurry“ nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ako sú mená, telefónne čísla, jedinečné identifikátory zariadení (UDID), e-mailové adresy alebo správy. Služba Flurry ukladá iba typ zariadenia, použitý operačný systém, názov poskytovateľa internetových služieb a agregované čísla ohľadne používania samotnej aplikácie, ako je uvedené vyššie. Ak si neprajete aby Flurry používala tieto údaje na účely zlepšenia produktu, môžete sa odhlásiť pomocou nasledujúcej webovej stránky: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out

V aplikácii Cockpit spoločnosť Otto Bock Healthcare Products GmbH spolu so spoločnosťou Microsoft App Center zhromažďuje anonymné údaje ohľadne používania softvéru na účely zlepšenia softvéru Ottobock, zložiek ním usporiadaných a služieb. Frekvencia používania softvéru, jednotlivé funkcie, poruchy softvéru, model, verzia a informácie týkajúce sa stavu zložiek, ako aj model, operačný systém, jazyk a krajina zariadenia sú zdokumentované. Žiadne osobné údaje sa neposielajú spoločnosti Ottobock.

7. Informačný bulletin

Údaje bulletinu

Ak máte záujem dostávať náš bulletin, vyžadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom určenej e-mailovej adresy a váš súhlas k dostávaniu tohto bulletinu. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú, iba ak sa poskytnú dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na odoslanie požadovaných informácií a ich odovzdanie tretím stranám.

Z tohto dôvodu akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, sa budú spracovávať iba s vaším súhlasom a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas na spracovávanie vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj ich použitie ohľadom zasielania bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v samotnom bulletine. Údaje, ktoré sa spracovali pred prijatím vašej žiadosti o zrušenie môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje poskytnuté pri registrácii do bulletinu sa použijú na distribúciu bulletinu, až pokým zasielanie bulletinu nezrušíte, potom sa uvedené údaje odstránia. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy pre členov), zostávajú neovplyvnené.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naša webová stránka využíva pluginy YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich plugin YouTube, vytvorí sa pripojenie k serveru YouTube. Týmto spôsobom je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak sa prihlásite do svojho YouTube účtu, služba YouTube vám umožňuje pričleniť spôsob vášho prehliadania k osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tým, že sa odhlásite z vášho YouTube účtu.

YouTube sa využíva na to, aby naše webové stránky boli viac príťažlivé. Tento záujem je oprávnený a legálny na základe čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Mapy

Táto webová stránka využíva službu mapovania služby Google Mapy prostredníctvom „API“. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby ste mohli používať Google Mapy, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA kde sa aj uložia. Poskytovateľ tejto stránky nevie ovplyvniť tento prenos údajov.

Využívanie služby Google Mapy je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach. Tento záujem je oprávnený a legálny na základe čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.