Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

[VN] Terms of use teaser component

Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi với sự cẩn trọng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và kịp thời của thông tin.

[VN] Terms of use - text media module

Việc sử dụng trang web của chúng tôi và các trang web phải tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây.Trang web này được quản lý bởi Ottobock SE & Co. KGaA (sau đây gọi là Ottobock). Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web theo quyết định của chúng tôi bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước toàn bộ hoặc một phần và / hoặc đình chỉ việc cung cấp những nội dung đó.
Tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, hình ảnh và minh họa được công bố trên trang web này (sau đây gọi là "Nội dung") là tài sản của Ottobock.
Lưu ý rằng các tài liệu văn bản và hình ảnh được sử dụng cũng có thể được bảo vệ theo luật bản quyền.
Hơn nữa, nhiều sản phẩm của Ottobock còn được bảo vệ theo luật bằng sáng chế, luật thiết kế hoặc đại diện cho các quyền sở hữu trí tuệ khác. Các nhãn hiệu của Ottobock là nhãn hiệu đã đăng ký. Điều này đúng ngay cả khi những dấu như vậy không được xác định bằng ký hiệu ®.
• Việc cấp quyền truy cập vào Nội dung này không tạo ra bất kỳ quyền nào đối với nội dung đó.
• Việc tải xuống Nội dung chỉ được phép nếu Nội dung được cung cấp rõ ràng cho mục đích đó.
• Nội dung không được sử dụng cho mục đích thương mại, sửa đổi, chia sẻ với bên thứ ba, sao chép, phổ biến hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Nếu bạn muốn sử dụng Nội dung, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
• Các sản phẩm được hiển thị và các khuyến nghị về kết hợp sản phẩm đại diện cho các ví dụ phù hợp và lựa chọn các sản phẩm của Ottobock. Không có tuyên bố nào được đưa ra về bất kỳ sản phẩm nào khác.
• Một sản phẩm có thực sự phù hợp với bạn hay không và bạn có khả năng khai thác hết chức năng của sản phẩm hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong số những người khác, tình trạng thể chất, sức khỏe của bạn và một cuộc kiểm tra y tế chi tiết là chìa khóa. Yêu cầu đại lý cung cấp thuốc của bạn giải thích chi tiết về cách điều trị, chống chỉ định và những rủi ro tiềm ẩn cho bạn. Vui lòng đọc thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng.