Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Orthotics

Leg & knee orthotics-8320N
8320NLeg & knee orthotics
Terms and conditionsArthritis, other, Arthrosis
User groupadults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Leg & knee orthotics-8165
8165Leg & knee orthotics
Terms and conditionsStroke, other
User groupadults
ApplicationsCustum orthetics, Bracing & Support/ (OTS)
Ankle-Foot orthotics-50S3
50S3Ankle-Foot orthotics
Terms and conditionsInjury during sports, recreation and work
User groupadults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Ankle-Foot orthotics-50S1
50S1Ankle-Foot orthotics
Terms and conditionsInjury during sports, recreation and work
User groupyouths, adults, elderly
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Leg & knee orthotics-50K90
50K90Leg & knee orthotics
IndicationsArthrosis
User groupadults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Leg & knee orthotics-50K6
50K6Leg & knee orthotics
Terms and conditionsArthrosis
User groupadults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Leg & knee orthotics-50K4
50K4Leg & knee orthotics
Terms and conditionsArthrosis
User groupadults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Leg & knee orthotics-50K14
50K14Leg & knee orthotics
Terms and conditionsRupture / reconstruction of the posterior cruciate ligament (PCL)
User groupyouths, adults, elderly
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Leg & knee orthotics-50K13
50K13Leg & knee orthotics
Terms and conditionsInjury during sports, recreation and work
User groupadults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Arm & shoulder orthotics-5065N
5065NArm & shoulder orthotics
IndicationsStroke, Hemiplegie, other, Paralysis
User groupadults
ApplicationsCustom Orthotics, Bracing & Support/ (OTS)
Ankle-Foot orthotics-28U90
28U90Ankle-Foot orthotics
Terms and conditionsStroke, Multiple sclerosis, Neurological disorders
User groupchildren, adults
ApplicationsBracing & Support/ (OTS)
Ankle-Foot orthotics-28U70
28U70Ankle-Foot orthotics
Terms and conditionsStroke, other, Multiple Sklerose, Neurological disorders
User groupadults
ApplicationsCustum orthetics, Bracing & Support/ (OTS)

12 Kết quả của tổng số 31