Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Wheelchairs

Electric wheelchairs-490E75~50_C
490E75=0_CElectric wheelchairs
Max. body weight200 kg
ActivitiesRehab
User groupmen, women, adults, elderly, youths
Electric wheelchairs-490E55~500000
490E55=00000Electric wheelchairs
Max. body weight50 kg
ActivitiesRehab
User groupchildren, youths
Electric wheelchairs-490E163
490E163Electric wheelchairs
Max. body weight120 kg
ActivitiesRehab
User groupwomen, men, adults, elderly, youths
Active use wheelchairs-480F61
480F61Active use wheelchairs
Max. body weight140 kg
ActivitiesDaily use, Rehab
User groupelderly, adults, men, women
Active use wheelchairs-480F160~50_C
480F160=0_CActive use wheelchairs
Max. body weight180 kg
ActivitiesDaily use, Rehab
User groupadults, women, men, youths
Active use wheelchairs-480A25
480A25Active use wheelchairs
Max. body weight140 kg
ActivitiesDaily use, Rehab
User groupwomen, men, adults, mature adults, youths
Children wheelchairs & Rehab Buggies-470G71
470G71Children wheelchairs & Rehab Buggies
children, youths, infants

7 Kết quả của tổng số 7