Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Upper extremity orthotics

Arm & shoulder orthotics-5065N
5065NArm & shoulder orthotics
IndicationsStroke, Hemiplegie, other, Paralysis
User groupadults
ApplicationsCustom Orthotics, Bracing & Support/ (OTS)
Hand & wrist orthotics-28P30
28P30Hand & wrist orthotics
Terms and conditionsStroke, Hemiplegie, other, Paralysis
User groupadults
ApplicationsCustum orthetics, Bracing & Support/ (OTS)
Head-24H1
24H1Head
User groupinfants
IndicationsPositional Head Deformation (Plagiocephaly, Brachycephaly)
Production3D Printed

3 Kết quả của tổng số 3