Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Contact Us

Contact options

Do you have any questions? We would be happy to help you. Please select your preferred contact method so we can provide you with the information you need as quickly and efficiently as possible. You’ll find all the relevant information you need to contact us below.

Contact Us

Ottobock Global: contact our head office

Couldn’t find what you were looking for or need more information?

Please contact us at the Ottobock headquarters to get further advice.

Headquarters: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt Deutschland

Telefon: +49 5527 848-0
Fax: +49 5527 848-1414
E-Mail: info@ottobock.com
Internet: www.ottobock.com

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,history_1