Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Prosthetics

Foot prosthetics-VS5
VS5Foot prosthetics
ProduktartMechanic
Mobilitätsgrad1, 2
Max. Körpergewicht136 kg
Foot prosthetics-VS4~50_B
VS4~50_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade1, 2
Max. body weight136 kg
Foot prosthetics-RS2~50_B
RS2~50_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight116 kg
Foot prosthetics-LP2-W2~50_B
LP2-W2~50_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weight116 kg
Foot prosthetics-F22~50_B
F22~50_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight166 kg
Foot prosthetics-F21
F21Foot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade3, 4
Max. body weight166 kg
Prosthetic gloves-8S11N
8S11NProsthetic gloves
User groupmen
Product familyMyobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
ColorSkin colored
Hand prosthetics-8E72
8E72Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familybebionic
ColourWhite, Black
Hand prosthetics-8E70
8E70Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familybebionic
ColourWhite, Black
Hand prosthetics-8E500
8E500Hand prosthetics
User groupwomen, men, adults, elderly
Product familyMichelangelo Axon Bus
ColourWhite
Hand prosthetics-8E38~57
8E38~57Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults
ColorOrange
Hand prosthetics-8E33
8E33Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
ColourGrey

12 Kết quả của tổng số 52