Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

17LK3 - Knee-Ankle-Foot orthotics

Unilateral knee joint

Small, light and versatile

The 17LK3 unilateral knee joint is a system orthotic knee joint with wedge lock. It is particularly attractive thanks to its lightweight design. Its weight classification permits unilateral use for a body weight up to 110 kg and bilateral use for up to 160 kg. The system is suitable for prepreg and lamination resin techniques. The scope of delivery includes a temporary switch for releasing the joint, e.g. for training on a therapy bike.

The 17LK3 unilateral knee joint is a system orthotic knee joint with wedge lock. It is particularly attractive thanks to its lightweight design. Its weight classification permits unilateral use for a body weight up to 110 kg and bilateral use for up to 160 kg. The system is suitable for prepreg and lamination resin techniques. The scope of delivery includes a temporary switch for releasing the joint, e.g. for training on a therapy bike.

 

Terms and conditionsStroke, Cerebral palsy, Neurological disorders
User groupyouths, adults, children, elderly
ApplicationsCustom orthotics
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Terms and conditionsStroke, Cerebral palsy, Neurological disorders
User groupyouths, adults, children, elderly
ApplicationsCustom orthotics

Tệp sản phẩm

Article numberSideSystem widthMax. body weightMaterialQuantity unit
17LK3=L10left (L)10 mm15 / 25* kgStainless steelPiece
17LK3=R10right (R)10 mm15 / 25* kgStainless steelPiece
17LK3=L10-Tleft (L)10 mm15 / 25* kgTitaniumPiece
17LK3=R10-Tright (R)10 mm15 / 25* kgTitaniumPiece
17LK3=L12left (L)12 mm20 / 40* kgStainless steelPiece
17LK3=R12right (R)12 mm20 / 40* kgStainless steelPiece
17LK3=L12-Tleft (L)12 mm20 / 40* kgTitaniumPiece
17LK3=R12-Tright (R)12 mm20 / 40* kgTitaniumPiece
17LK3=L14left (L)14 mm50 / 80* kgStainless steelPiece
17LK3=R14right (R)14 mm50 / 80* kgStainless steelPiece
17LK3=L14-Tleft (L)14 mm50 / 80* kgTitaniumPiece
17LK3=R14-Tright (R)14 mm50 / 80* kgTitaniumPiece
17LK3=L16left (L)16 mm85 / 120* kgStainless steelPiece
17LK3=R16right (R)16 mm85 / 120* kgStainless steelPiece
17LK3=L16-Tleft (L)16 mm85 / 120* kgTitaniumPiece
17LK3=R16-Tright (R)16 mm85 / 120* kgTitaniumPiece
17LK3=L20left (L)20 mm110 / 160* kgStainless steelPiece
17LK3=R20right (R)20 mm110 / 160* kgStainless steelPiece
17LK3=L20-Tleft (L)20 mm110 / 160* kgTitaniumPiece
17LK3=R20-Tright (R)20 mm110 / 160* kgTitaniumPiece
Tải xuống

Tài liệu