Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Foot prosthetics

Foot prosthetics-VS5
VS5Foot prosthetics
ProduktartMechanic
Mobilitätsgrad1, 2
Max. Körpergewicht136 kg
Foot prosthetics-VS4~50_B
VS4=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade1, 2
Max. body weight136 kg
Foot prosthetics-RS2~50_B
RS2=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight116 kg
Foot prosthetics-LP2-W2~50_B
LP2-W2=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weight116 kg
Foot prosthetics-F22~50_B
F22=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight166 kg
Foot prosthetics-F21
F21Foot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade3, 4
Max. body weight166 kg
Foot prosthetics-1E95
1E95Foot prosthetics
Product typeMechanic
Max. body weight110 kg
ActivitiesSports, Daily use
Foot prosthetics-1E91
1E91Foot prosthetics
Product typeMechanic
Max. body weight104 kg
ActivitiesSports
Foot prosthetics-1E90
1E90Foot prosthetics
Product typeMechanic
Max. body weight125 kg
ActivitiesSports
Foot prosthetics-1C68
1C68Foot prosthetics
Product typeEnhanced composite design feet
Mobility grade3, 4
Max. body weight125 kg
Foot prosthetics-1C64
1C64Foot prosthetics
Product typeEnhanced composite design feet
Mobility grade3, 4
Max. body weight150 kg
Foot prosthetics-1C63
1C63Foot prosthetics
Product typeLow profile & partial feet (Chopart, Pirogoff, Syme)
Mobility grade3, 4
Max. body weight150 kg

12 Kết quả của tổng số 19