Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Knee prosthetics

Knee prosthetics-3S80
3S80Knee prosthetics
Product typeMechanic Monocentric
Max. body weight100 kg
ActivitiesSports
Knee prosthetics-3R93
3R93Knee prosthetics
Product typeMechanic Monocentric
Mobility grade1, 2
Max. body weight125 kg
Knee prosthetics-3R85
3R85Knee prosthetics
Product typeMechanic Monocentric
Mobility grade3, 4
Max. body weight100 kg
Knee prosthetics-3R80
3R80Knee prosthetics
Product typeMechanic Monocentric
Mobility grade3, 4
Max. body weight150 kg
Knee prosthetics-3C88-3~23C98-3
3C88-3/3C98-3Knee prosthetics
Product typeMicroprocessor
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weight136 kg
Knee prosthetics-3C60
3C60Knee prosthetics
Product typeMicroprocessor
Mobility grade1, 2
Max. body weight150 kg
Knee prosthetics-3B5-3
3B5-3Knee prosthetics
Product typeMicroprocessor
Mobility grade3, 4
Max. body weight150 kg
Knee prosthetics-3B1-3
3B1-3Knee prosthetics
Product typeMicroprocessor
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weight150 kg

8 Kết quả của tổng số 8