Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

10S17 - Prosthetic adapter

Electric wrist rotator


The electric wrist rotator controls the electric motor driven pronation and supination of the System Electric Hand or System Electric Greifer with quick-disconnect wrist. Rotation of more than 360° is possible. Combination with the MyoRotronic (article no. 13E205) is possible.

The electric wrist rotator controls the electric motor driven pronation and supination of the System Electric Hand or System Electric Greifer with quick-disconnect wrist. Rotation of more than 360° is possible. Combination with the MyoRotronic (article no. 13E205) is possible.

In case of insufficient muscle tension, it can also be controlled with the harness pull switch (article no. 9X14), cable pull switch (article no. 9X18) or rocker switch (article no. 9X25).

Product typeElectric Wrist Rotator
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeElectric Wrist Rotator
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
User groupwomen, youths, men, adults, elderly

Tệp sản phẩm

Article numberOperating voltageNo-load currentApprox. stall currentIdle speedAngle of rotationCorresponds to a rotation angle ofWeight
10S176/7.2 V150 kg (330 lbs) mA1,000 mA13.5 rpm360 °81 °/sec96 g
Tải xuống

Tài liệu