Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Upper extremity prosthetics

Prosthetic gloves-8S11N
8S11NProsthetic gloves
User groupmen
Product familyMyobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
ColorSkin colored
Hand prosthetics-8E72
8E72Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familybebionic
ColourWhite, Black
Hand prosthetics-8E70
8E70Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familybebionic
ColourWhite, Black
Hand prosthetics-8E500
8E500Hand prosthetics
User groupwomen, men, adults, elderly
Product familyMichelangelo Axon Bus
ColourWhite
Hand prosthetics-8E38~57
8E38~57Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults
ColorOrange
Hand prosthetics-8E33
8E33Hand prosthetics
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
ColourGrey
Prosthetic accessories-757L35
757L35Prosthetic accessories
Product typeBattery charger, integrated
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Myobock prosthetic system for children, Dynamic Arm
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Prosthetic accessories-757B35
757B35Prosthetic accessories
Product typeMyoEnergy Integrale
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults
Elbow prosthetics-12K50
12K50Elbow prosthetics
Product typeErgoArm
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults
Color
Elbow prosthetics-12K44
12K44Elbow prosthetics
Product typeErgoArm
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults
ColourSkin colored, Black
Elbow prosthetics-12K110N
12K110NElbow prosthetics
User groupadults, youths
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
ColourBlack, Skin colored
Prosthetic adapter-10S17
10S17Prosthetic adapter
Product typeElectric Wrist Rotator
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Dynamic Arm
User groupwomen, youths, men, adults, elderly

12 Kết quả của tổng số 12