Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

757B35 - Prosthetic accessories

MyoEnergy Integral

The power supply system for integration

The MyoEnergy Integral is an integrated power supply system. The charging receptacle indicates the current charge level using LEDs and is used to switch the prosthesis on and off and open it in an emergency. The communication cable with a 3-pin receptacle is used for the exchange of data. The supply cable establishes the connection between the battery and the respective prosthetic component.

The MyoEnergy Integral is an integrated power supply system. The charging receptacle indicates the current charge level using LEDs and is used to switch the prosthesis on and off and open it in an emergency. The communication cable with a 3-pin receptacle is used for the exchange of data. The supply cable establishes the connection between the battery and the respective prosthetic component.

Product typeMyoEnergy Integrale
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeMyoEnergy Integrale
Product familyMyobock prosthetic system for adults
User groupwomen, youths, men, adults, elderly

Tệp sản phẩm

Article numberCapacityOutput voltageCharging timeTechnologySize
757B35=0300 mAh7.4 V2 hLithium polymer35 x 20 x 20 mm
757B35=1600 mAh7.4 V2.5 hLithium polymer52 x 25 x 9 mm
757B35=31,150 mAh7.4 V2.5 hLithium-ion52 x 36 x 9 mm
757B35=2
757B35=53,450 mAh7.4 V3 h

Lithium-ion

79.5 x 20 mm
Tải xuống

Tài liệu