Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

F22~50_B - Foot prosthetics

Maverick Comfort AT

Your strong partner.

Do you only have a limited build height available? Thanks to the Maverick Comfort AT, you too can benefit from the robustness and flexibility of the Maverick prosthetic feet. Made of fibreglass, it combines a gentle rollover for comfortable walking with a high energy return.

Do you only have a limited build height available? Thanks to the Maverick Comfort AT, you too can benefit from the robustness and flexibility of the Maverick prosthetic feet. Made of fibreglass, it combines a gentle rollover for comfortable walking with a high energy return.

Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight166 kg
Tất cả các thông số kỹ thuật
Khái quát tất cả các lợi ích

Maverick Comfort AT – flexible and comfortable

Smooth rollover
Smooth rollover for easy walking

With a seamless rollover from heel strike to toe-off, the Maverick Comfort AT lets you walk in comfort, even at higher speeds.

Robust and resilient
Robust and resilient, even during high-impact activities

With the Maverick Comfort AT, there’s no need to compromise. After all, this prosthetic foot combines flexibility with incredible robustness and a high energy return.

Dynamic movements
Dynamic movements on various surfaces

You can move freely with the Maverick Comfort AT! Whether you’re walking on the street or in rough terrain – the prosthetic foot adapts to various surfaces. 

High energy return
High energy return with a low build height

Thanks to the Maverick Comfort AT, you can benefit from the high energy return and flexibility even if you only have a limited build height available.

Water resistance
Water resistance

The Maverick Comfort AT lets you shower, swim in the sea or pool and work in damp conditions without thinking twice. The prosthetic foot is resistant to fresh, salt and chlorinated water. 

Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight166 kg
Amputation levelTransfemoral amputation, Transtibial amputation
User groupadults
ActivitiesDaily use
Materialfibre glass
Tải xuống

Tài liệu

FAQS

Trả lời những câu hỏi của bạn